בתר (פוסט) דוקטורט

תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה

הוועדה המתמדת אישרה בישיבתה מיום ג' בכסלו תשע"ח, 21.11.17, תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה, כדלקמן:

 

בחוקת האוניברסיטה, בסעיף 4, נקבע כך: "שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם במקצועות מיוחדים או בנסיבות מיוחדות מותר, על-פי תקנות שיותקנו לדבר, לסטות מן הכלל הזה".