הגשת תוכנית לימוד חדשה

 

אישור תכניות לימודים חדשות או שינויים משמעותייים בתכניות קיימות נעשה בכמה רמות:

  1. כל בקשה לתכנית לימודים חדשה או שינוי בתכנית לימודים קיימת חייבת להיות בהיוועצות עם הרקטור ובהסכמתו. בשלב הראשון על הדיקן לפנות אל הרקטור עם מכתב מלווה וחומר שיצורף בהתאם למפורט במסמך המצורף.
  2. אישור במסגרת הפקולטה
  3. אישור במוסדות המרכזיים של האוניברסיטה ועדה מתמדת, סנאט, אישור תקציבי
  4. אישור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)

 האישור במסגרת הפקולטה - כל תכנית לימודים חדשה או שינוי בתכנית קיימת יובאו לאישור הגוף שהוסמך לכך בפקולטה (או בבית הספר העצמאי):  ועדת הוראה, מועצת הפקולטה או שני הגופים כאחד. יירשם פרוטוקול של הדיונים שבו יבואו לידי ביטוי בין היתר, הצגת עיקרי התכנית והנימוקים לאישור התכנית וכן דעות אחרות, אם הושמעו, בדיון.

האישור בוועדה המתמדת ובסנאט  -  פניית הדיקן/ית תידון בוועדה המתמדת. הדיקן/ית רשאי/ת להזמין לדיון חבר/ת סגל על מנת להציג את התכנית ולהשיב על שאלות. כל תכנית לימודים חדשה או שינוי בתכנית לימודים קיימת חייבים באישור תקציבי של מחלקת תקציבים וכלכלה. לא הוצג האישור לפני הדיון בוועדה המתמדת, תאושר התכנית אך ורק בכפוף לקבלת האישור התקציבי. לאחר קבלת אישור הוועדה המתמדת, תוגש התכנית לאישור הסנאט. 

האישור במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) - לפתיחת תכנית לימודי חדשה נדרש אישור ות"ת מל"ג במסגרת התכנית הרב שנתית, טרם ההגשה המלאה לאישור המל"ג. 

תכניות לימודים לתואר חדש מוגשות לאישור המל"ג בהליך קבוע ומסודר. הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה לתואר שני תיעשה במסגרת ה"אוטונומיה".  ה"אוטונומיה" מהווה הרשאה כללית מראש, לתקופה מוגבלת, אקדמית-תקציבית המוענקת למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בתנאים שתקבע המועצה, לפתוח באופן עצמאי תכניות לימודים לתואר שני ולהעניק בהן תארים. 

להלן הנהלים לפתיחת תכנית לימודים לתואר בוגר ולתואר מוסמך.