תואר בוגר

כל פתיחה של תכנית לימוד חדשה תיעשה באישור הרקטור והדיקן.

לפתיחת תכנית לימודים חדשה נדרש אישור ות"ת מל"ג במסגרת התכנית הרב שנתית טרם ההגשה המלאה לאישור המל"ג.

ראש התחום הוא שיגיש את הטפסים הנדרשים למינהל האקדמי לאישורים הנדרשים בוועדה המתמדת, הסינט והמל"ג. .

להלן הבקשות שניתן להגיש ברמת בוגר:

  • בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה
  • בקשה לפתיחת תכנית לימודים משותפת עם מוסד אחר בארץ

להגשת בקשות אלה יש לפעול על פי הנוהל להגשת בקשה חדשה בצירוף כל החומר הנדרש. ההגשה תיעשה על ידי ראש התחום במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il

נא שימו לב שיש להגיש ביחד עם כל החומר גם  טופס בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה.  טופס זה יש למלא ולצרף לחומר המלא של ההגשה.

 

לאחר קבלת אישור מהמתמדת ומהסינט, המינהל האקדמי ידריך וילווה את הפקולטה/היחידה האקדמית בהגשת הבקשה למל"ג במערכת האריסטו בצירוף כל החומר הנדרש ע"פ הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית חדשה.

**לאוניברסיטה יש עצמאות במעבר של תכנית בוגר במתכונת חד חוגית למתכונת דו חוגית, בכפוף לדיווח למל"ג על המעבר**

נהלים רלוונטיים:

פתיחת תכניות חדשות

פתיחת תכנית לימודים משותפת עם מוסד אחר בארץ