איוש קתדרות ודוכנים

שמות המועמדים לאיוש יוגשו על ידי הדיקנים לרקטור ובאמצעותו יובאו לאישור הוועדה המתמדת, על דעת הנשיא. יש לצרף למכתב ההמלצה המופנה אל הרקטור, קורות חיים מתומצתים של המועמד (בהיקף של עמוד אחד בלבד), וכן  רשימת פרסומים מעודכנת של המועמד (בקובץ נפרד). בקורות החיים ייכלל מידע על המינויים של המועמד/ת בדרגות השונות באוניברסיטה העברית ואת שנות המינוי בכל דרגה.

[החומר יועבר לרקטור בדואר אלקטרוני עם העתק ליוכי משה (yochim@savion.huji.ac.il)  במינהל האקדמי]. 

קתדרות

ככלל, בקתדרה יכהן פרופסור מן המניין או פרופסור חבר בשירות פעיל, ובדוכן יכהן מרצה בכיר או מרצה.

מועמדים לאיוש "קתדרה שנושאת קרן שמורה למחקר" יוצעו רק לאחר דיון בוועדת הפיתוח של הפקולטה. קתדרה מסוג זה מסומנת כ- "research fund " .

דוכנים

בדוכנים (Senior Lectureship) יכולים לכהן מורים בדרגות מרצה או מרצה בכיר. מכהנים בדוכנים שעלו לדרגות פרופסור- יש להחליפם.

גורם מטפל

גב' אביטל דובינסקי, האגף לקשרי חוץ
טלפון: 5882816- 02 
דוא"ל: avitald@savion.huji.ac.il

תקנון

תקנון קתדרות ודוכנים
לרשימת המכהנים