הוועדה המתמדת של הסינט

מן החוקה

הרכב הוועדה המתמדת של הסנאט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסוימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכול בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.

  הוועדה המתמדת מתכנסת מידי שבועיים במשך השנה ובמרבית חודשי הקיץ. סדר היום של הישיבה נקבע על-ידי הרקטור. יו"ר אגודת הסטודנטים רשאי לבקש להציג את עמדת האגודה בישיבה. לנושאים הנוגעים לסטודנטים מוזמן דיקן הסטודנטים. חברי הסנאט רשאים לעיין בפרוטוקול המתמדת למעט בנספחים האישיים.

הרכב הוועדה:

 א. הוועדה המתמדת של הסנאט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור. 

ב. חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

 הרכב פרסונלי בתשפ"ב:

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ' אבי-חי חובב- סגן רקטור
פרופ' לילך שגיב- סגנית רקטור

דיקני הפקולטות ובתי הספר:

פרופ' אשר בן אריה- עבודה סוציאלית
פרופ' בני חפץ- חקלאות, מזון וסביבה
פרופ'  ניקול אדלר - מינהל עסקים
פרופ' ניסים אוטמזגין- מדעי רוח
פרופ' דינה בן יהודה- רפואה
פרופ' אסף פרידלר- מדעי הטבע
פרופ' אבי זיני- רפואת שיניים
פרופ' דפנה לוינסון זמיר- משפטים
פרופ' תמיר שפר- מדעי החברה
פרופ'  שרה כהן- הנדסה ומדעי המחשב

נציגי הסנאט:

פרופ' גילי דרורי- מדעי החברה
פרופ' פרנצ'סקה לוי-שפר- רפואה
פרופ' יוסי פלטיאל- מדעי הטבע
פרופ' עוזי רבהון- מדעי הרוח
פרופ' עידית תשובה- גולדברג- מדעי הטבע

משקיפים:

פרופ' אורון שגריר, סגן נשיא לבינלאומיות
פרופ' ראם סרי, סגן נשיא למחקר ופיתוח

פרופ' מונא חורי-כסאברי, סגנית הנשיא למגוון ולאסטרטגיה
פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים
גב' שי פודולר, יו"ר אגודת הסטודנטים
גב' מירית סתיו מבורך, ראש המינהל האקדמי והמזכיר האקדמי
גב' יוכי משה, רכזת הוועדה

נושאים בהם דנה הוועדה המתמדת:

·    הניהול השוטף אקדמי של האוניברסיטה.
·    דיון בכל תקנון אקדמי, לפני הבאתו לסנאט, בנושאים כמו – מינויים והעלאות, משמעת, תלמידים, קבלה, נוהלי בחירות, גופים אקדמיים, סקרי הוראה, מלגות, ענייני סגל אקדמי אחרים ועוד.
·    דיון בתכניות לימוד חדשות ואישורן.
·    אישור הקמתם של מרכזי מחקר ואישור מינוי של בעלי תפקידים במרכזים.
·    אישור של איוש ועדות אקדמיות למיניהן.
·    אישור איושם של קתדרות ודוכנים.
·    אישור בקשות אישיות מיוחדות של סגל אקדמי.