בינלאומיות באקדמיה

הסבה/פתיחת תכנית חדשה בשפה זרה

בקשה לפתיחת תכנית משותפת עם מוסד בחו"ל

 

כל פתיחה של תכנית לימוד חדשה תיעשה באישור הרקטור והדיקן.
ראש התחום הוא שיגיש את הטפסים הנדרשים למינהל האקדמי לאישורים הנדרשים בוועדה המתמדת, הסינט והמל"ג. 

הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית חדשה
פתיחת תכנית בשפה זרה
פתיחת תכנית משותפת עם מוסד מחו"ל

להגשת בקשה להסבה/פתיחת תכנית חדשה בשפה האנגלית ברמת בוגר/מוסמך יש לפעול על פי הנוהל להגשת בקשה בצירוף כל החומר הנדרש. ההגשה תיעשה על ידי ראש התחום במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il.

להגשת בקשה להסבה/פתיחת תכנית חדשה בשפה זרה אחרת יש לפעול על פי הנוהל להגשת בקשה בצירוף כל החומר הנדרש. ההגשה תיעשה על ידי ראש התחום במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il.

נא שימו לב שיש להגיש ביחד עם כל החומר גם  טופס בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה. טופס זה יש למלא ולצרף לחומר המלא של ההגשה.

לאחר קבלת אישור מהמתמדת ומהסינט, באחריות הפקולטה להגיש את הבקשה למל"ג במערכת האריסטו בצירוף כל החומר הנדרש ע"פ נוהל המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית חדשה. המינהל האקדמי ידריך וילווה את הפקולטה/היחידה האקדמית בהגשת הבקשה למל"ג.