הסנאט והאסיפה הכללית

הסנאט

מן החוקה: סנאט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל, מפקח על קיום הרמה של ההוראה, החינוך, המחקר והבחינות ועל המשמעת האקדמית באוניברסיטה, מסדיר אותן ואחראי להן; זכותו לייעץ לחבר הנאמנים ולוועד הפועל ולהמליץ לפניהם בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט וכל הדברים האחרים הנוגעים לו ואשר ראוי לקבעם ולהסדירם, ייקבעו בתקנון הכללי.
הרכב הסנאט מתוך התקנון הכללי [פרק ד']

רשימת חברי הסנאט לשנת תשפ"ג

דוגמה לנושאים הנדונים בסנאט:

 • שאלות אקדמיות מרכזיות, כגון: התנהגות ראויה במחקר וניגוד עניינים, בקרה אקדמית, המרקם המגדרי באוניברסיטה, ניסויים בבעלי חיים וכו'
 •  אישור תכניות לימוד חדשות הכרוכות בהענקת תארים חדשים.
 •  אישור שינויים בתקנון הכללי ובחוקת האוניברסיטה.
 • אישור שינויים בתקנונים, כגון: תלמידי מחקר, מינויים והעלאות, משמעת סגל ותלמידים, מרכזי מחקר.
 • ברכות לעולים בדרגה, ברכות לחברים על הצטיינותם, הישגיהם ופרסים שזכו בהם. 
 • מוסד שאילתות והודעות הרקטור
 •  בחירת דוקטורים לשם כבוד; אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ואנשי רוח.
 •  בחירת נציגים לוועד הפועל, לוועדה המתמדת ולוועדת המינויים העליונה.
 • בחירת נציגי הסנאט לוועדה לחיפוש רקטור, לוועדה לחיפוש לנשיא. אישור בחירת סגן הרקטור.
 • דו"חות תקופתיים של הנשיא והרקטור.

 

סקירות שהובאו בפני הסנאט בשנים האחרונות:

 • ההשכלה הגבוהה בישראל בעולם של מכללות.
 •  פעילותה של הרשות לספריות.
 • סקירה על תהליכי הבקרה האקדמית.
 •  הצהרה על המרקם המגדרי באוניברסיטה העברית.
 • הרצאה על ההשלכות למדיניות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט היסטורית.
 • סקירה על הרשות לתלמידי מחקר.- דיווח נציגי הסאנט בוועדה המתאמת הבינ-סנאטית של האוניברסיטאות בישראל.
 • פעילות האוניברסיטה העברית בתגובה לחרם נגד מוסדות אקדמיים בישראל.
 • ניסויים בבעלי חיים.
 •  קידום הוגנות מגדרית במדע.
 • מניעת הטרדה מינית
 •  פעילות דיקנט הסטודנטים
 •  סקר שביעות הרצון של הסטודנטים
 •  לימודי הדוקטור באוניברסיטה

 

האסיפה הכללית

מן התקנון הכללי: שמונה פרופסורים מן המניין, מחציתם מהפקולטות ובתי הספר העיוניים ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות אשר ייבחרו ע"י אסיפה כללית של כל חברי הסגל האקדמי במסלול האקדמי הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובלבד שלא ייבחרו יותר משני נציגים של פקולטה או בית-ספר אחד. האסיפה תכונס אחת לשנה במועד ובדרך שייקבעו על ידי הוועדה המתמדת. במסגרת אסיפה זו יימסרו דיווחים על ידי הנשיא והרקטור ויתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים בחיי האוניברסיטה. אסיפה זו תכונס גם על פי פנייה בכתב של לפחות 100 חברי סגל הזכאים להשתתף בה.