תארים ומסלולים - הגדרות ונהלים

גופי ידע

 

 

חטיבה (תואר בוגר) - בחלק מתכניות הבוגר ישנן "חטיבות" -  גופי ידע בהיקף של לא פחות משישית ולא יותר משליש מהיקף נקודות הזכות בתוכנית הלימודים. המסלול יצוין על גבי גיליון הציונים/מסמך נלווה (ספח), אך לא על גבי התעודה.

מגמות והתמחויות (תואר מוסמך) - כל אחד מגופי ידע אלה יהיה בהיקף של לא פחות משישית ולא יותר מחצי מהיקף נקודות הזכות בתוכנית הלימודים. המסלול יצוין על גבי התעודה בכפוף לכך שהיקפו הוא בין שליש לחצי מהתוכנית (33%-50%). כאשר מדובר בהיקף קטן משליש (33%) מתוכנית הלימודים לתואר שני, יצוין המסלול בגיליון הציונים/במסמך נלווה (ספח), אך לא על גבי התעודה.

דגש/מיקוד - בחלק מתוכניות הלימודים ישנם גופי ידע נוספים כמו דגש או מיקוד. גופים אלה יהיו בהיקף של שישית עד שליש מנקודות הזכות הדרושות לתואר. פקולטה תוכל לציין את השלמת מכסת הלימודים בגופי ידע אלה בתדפיס הציונים של התלמיד אך לא בתעודה.

 

הוספת מסלול/מגמה/התמחות

 

 

תוכנית לימודים – היקפים

תואר בוגר - הלימודים לתואר בוגר נמשכים שלוש שנים. במשפטים, ריפוי בעיסוק ורוקחות, חשבונאות שבהם נמשכים הלימודים שלוש שנים וחצי, ובהנדסה וסיעוד -  ארבע שנים. ככלל, במסגרת שנת לימודים אחת לתואר ראשון, הכוללת 2 סמסטרים, יילמדו ויוענקו כ- 40 נ"ז (כ- 20 נ"ז בסמסטר. תכנית לימודים 3 שנתית תהיה בת לפחות 120 נ"ז ותכנית לימודים 4 שנתית תהיה בת לפחות 160 נ"ז. 
תואר ראשון
תואר ראשון דו חוגי

 

תואר מוסמך - הלימודים לתואר מוסמך מתנהלים בשני מסלולים: מסלול מחקרי (עם תיזה), בו נדרש התלמיד להגיש עבודת גמר או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (לפי דרישת הפקולטה ) כתנאי לקבלת התואר ומסלול עיוני (ללא תיזה).

תואר מוסמך עם/ללא תיזה

 

תואר כפול

תכנית לימודים לשני תארים במתכונת חד חוגית כל אחד נקראת תואר כפול. עם סיום התואר תוענקנה שתי תעודות לשני התארים.

תואר כפול

הבהרה להחלטה

תואר משותף

המונח "תואר משותף" כולל את ההגדרות הבאות:

  • תכנית לתואר ראשון חד חוגי
  • תכנית לתואר ראשון דו חוגי המורכב מצירוף של שתי תכניות דו חוגיות, כאשר שתי התכניות הדו-חוגיות הן תכניות משותפות
  • תכנית לתואר ראשון דו-חוגי המורכב מצירוף של שתי תכניות דו חגיות בו כל מוסד מלמד תכנית אחת דו חוגית מהתואר השלם
  • תכנית לתואר שני.
  •  
  • בתואר משותף תוענק תעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות יחד (תעודת תואר אחת, וסמלי שני המוסדות).

קישור להחלטת המל"ג

 

חוג לאחר תואר

חוג לאחר תואר הינו צרוף של תכנית חד-חוגית, ועוד חוג אחד מתוכנית דו-חוגית. במתכונת זו הסטודנט יקבל תעודה עם תואר חד-חוגי  ותעודה נוספת שאינה תואר מלא אלא "חוג לאחר תואר".

חוג לאחר תואר

קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס

לימודים מחוץ לקמפוס הראשי – ככל שמוסד יבקש לקיימם – יתאפשרו רק באישור ות"ת ומל"ג בהתאם לכללי המל"ג.

קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס

עדכון לנוהל

תנאי קבלה לתואר שני ושלישי

ככלל, לא יתקבלו סטודנטים לתואר שני ללא תואר ראשוןולא יתקבלו סטודנטים לתואר שלישי, ללא תואר שני וראשון.

תנאי קבלה לתואר שני ושלישי

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון. לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר השני. מוסד להשכלה גבוהה רשאי להעניק פטור על בסיס פרטני לסטודנט מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים כהגדרתם לעיל, בהיקף של עד רבע (1/4) מהיקף הנ"ז לתואר, על פי תנאי המל"ג.

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים

 

תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות

תכנית לימודים מיוחדת משמעה תכנית שמיועדת לקבוצת אוכלוסייה מסויימת ומוגדרת (למשל אנשי זרועות הביטחון, קופות חולים, רואי חשבון, עובדי בנקים) ושלוח הזמנים שלה יכול שיהיה שונה מזה של התכנית הרגילה המתקיימת במוסד.

תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות

הבהרה להחלטה

מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי

המוסד יכול לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתוכניות מובנות, המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי. מספר הסטודנטים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד.

תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי

עדכון לנוהל

שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה

תנאי קבלה לתכניות לימודים

פתיחת תכנית באמצעות איגום קורסים

אגרות עבור בקשות שונות

למידה דיגיטלית