מדענים עולים ותושבים חוזרים

בטיפולה של הגב' שגית אהרון. טל.: 02-5882934. דוא"ל:sagita@savion.huji.ac.il  

מדענים עולים ותושבים חוזרים

מדענים עולים נקלטים ומועסקים באוניברסיטה העברית בשלוש תכניות עיקריות (שכולן ממומנות חלקית על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד הקליטה.
קישור למשרד הקליטה- המידע המופיע בו מתייחס גם לעולים וגם לתושבים חוזרים.

 

תכנית קמ"ע א'

התכנית נועדה להבטיח העסקה לטווח ארוך של מדענים עולים מסיימי "תכנית גלעדי" ואחרים, במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר הציבוריים.

עקרונות התכנית:

1. המדענים שייבחרו לתכנית יועסקו במסלול חוקרים הנהוג באוניברסיטה העברית בדרגות חוקר נלווה, חוקר נלווה בכיר וחוקר עמית (המקבילות לדרגות מרצה, מרצה-בכיר ופרופסור-חבר שבמסלול האקדמי הרגיל).

2. הליכי המינויים וההעלאות יעשו כמפורט בתקנון שאושר ע"י הוועדה המתמדת.

3. תנאי ההעסקה ושכרם של המדענים יהיו כמקובל במסלול חוקרים. הביטוח הפנסיוני יהיה במבטחים (או קרן צוברת אחרת). לאוניברסיטה לא תהיה כל מחויבות פנסיונית כלפי המועסקים בתכנית קמ"ע.

4. תכנית קמ"ע תמומן ע"י משרד הקליטה, ות"ת והמדען הקולט באוניברסיטה. סכום ההשתתפות של המדען הקולט ייקבע ע"י ות"ת ויתעדכן מפעם לפעם. 
הערה: מימון זה (השתתפות הממשלה וות"ת) יימשך גם במקרה שמדען יתמנה במסלול האקדמי הרגיל, כל עוד תימשך תכנית קמ"ע.

5. המינוי הראשון של כל מדען יהיה לשלוש שנים והוא יתחדש מידי שלוש שנים.

6. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להפסיק העסקתו של מדען בתכנית קמ"ע, כדלקמן:

א. הפסקת מימון-אם יופסק מימון המשרד לקליטת העלייה.
ב. מטעמי גיל- התכנית מחייבת פרישה בתום השנה האקדמית בה הגיע המדען לגיל הפרישה הנהוג במוסד (באוניברסיטה העברית גיל הפרישה מתכנית קמ"ע הוא 68). הפסקה זו תהיה אוטומטית.
ג. מטעמי צמצום הפעילות המחקרית ביחידה או בקבוצת המחקר הקולטת - אם קבוצת המחקר אליה שייך המדען תפסיק את פעילותה, או אם החוקר הקולט פורש לפנסיה, ייעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא ישא פרי, אפשר יהיה להפסיק את מינויו. הודעה על הפסקת העבודה צריכה להינתן בהודעה מראש כמקובל לגבי מסלול חוקרים.
ד. מטעמי תפקוד לקוי של המדען - במקרה זה יש לקיים הליך אקדמי, ולמסור למדען הודעה מראש כמקובל (האמור כאן אינו חל על עבירה משמעתית - זו תטופל עפ"י תקנון משמעת סגל אקדמי).

7. מדען שעבר פרוצדורה אקדמית ונבחר לתכנית קמ"ע יהיה רשאי לעבור מקבוצת מחקר אחת לאחרת באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר ולהעביר עימו את מימון המשרד לקליטת העלייה וות"ת, ובתנאי שקיימת הסכמה לכך מצד המוסדות המעסיקים. במקרים בהם לא תהיה הסכמה יועלה הנושא לברור בוועדה מיוחדת שתמונה ע"י משרד הקליטה.

8. תנאי מוקדם למועמדות לתכנית קמ"ע הוא מימוש סיוע של שנתיים ב"תכנית גלעדי". אם המוסד מעוניין להגיש מועמד/ת לתכנית קמ"ע, יש לפתוח בפרוצדורה האקדמית במהלכה של השנה השנייה.
כל שינוי מעקרונות התכנית כמפורט לעיל יעשה אך ורק באישור המשרד לקליטת עלייה.

 קישור לתקנון תכנית קמ"ע- פרק י"ג.

פרטים: שגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il ,02-5882934

 

תכנית קמ"ע ב'

תכנית קמ"ע דור ב' מיועדת לקדם את קליטתם המלאה של מדענים עולים מצטיינים בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, שבכוונתם לקלוט המדען בתעסוקה מדעית ולהמשיך להעסיקו לאחר תום תקופת התמיכה הממשלתית במינוי במשרה קבועה ובתנאי העסקה המקבילים לסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת התוכנית, יינתן סיוע ממשלתי של משרד העלייה והקליטה, להשתתפות במימון העסקתו של המדען העולה לתקופה של עד 5 שנים, מותנה בהוצאת מינוי בפרוצדורות אקדמיות כנהוג במוסד המעסיק.
הליכי המינוי יעשו ע"י המוסד ובהתאם לנהלים הנהוגים בו וכמפורט באתר משרד הקליטה.
משרד הקליטה-קמע ב'

לפרטים ניתן לפנות לאירית בוחבוט iritb@savion.huji.ac.il ,02-5881036 

 

תמיכה בשכר מדענים חוזרים/מדענים עולים

תהליך בקשת תמיכה להעסקת מדען חוזר ממשרד הקליטה

 • על המדען עצמו לפנות למשרד הקליטה (לכתובות הדוא"ל מטה -לפי תחומו)
  להצהיר על חזרתו, ולצרף את המסמכים הבאים:
  קורות חיים עם רשימת פרסומים, צילום דיפלומה אחרונה, תעודת עולה/תושב חוזר.

מדעי החיים ורפואה  elab@moia.gov.il
מדעים מדויקים   marinala@moia.gov.il
רוח וחברה socialscience@moia.gov.il

 • על החוקר האחראי ומנהלן הפקולטה לוודא עם חשב הפקולטה את עלויות השכר של המדען
 • על החוקר והמדען למלא את טופס הבקשה עם חתימותיהם. (מצורף)
 • יש להחתים בסעיף ג' את הדיקן בשורה הראשונה של מורשי החתימה
 • על מנהלן הפקולטה להעביר לשגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il  את הטופס החתום עם מכתב המלצה מהאחראי המקצועי ותכנית המחקר.
 • טרם הוועדה, יועץ מטעם משרד הקליטה יצור קשר עם החוקר והמדען ויגיע לפגוש אותם במעבדתם.
 • לאחר אישור הוועדה במשרד הקליטה, ישלח ממשרד הקליטה חוזה אשר יועבר לחוקר המלווה ולמדען לאישור ולאחר מכן ייחתם באוניברסיטה ע"י כל הגורמים הרלוונטיים. (באחריות שגית)
 • החוזה יוחזר חתום למשרד הקליטה, יחתם על ידם, יוחזר ויועבר לגורמים הרלוונטים.

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען.

לפרטים: שגית אהרון sagita@savion.huji.ac.il ,02-5882934