תואר מוסמך

 

כל פתיחה של תכנית לימוד חדשה תיעשה באישור הרקטור והדיקן.
לפתיחת תכנית לימודים חדשה נדרש אישור ות"ת מל"ג במסגרת התכנית הרב שנתית טרם ההגשה המלאה לאישור המל"ג.

 

תכניות לימודים לתואר חדש מוגשות לאישור המל"ג בהליך קבוע ומסודר. הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה לתואר שני תיעשה במסגרת ה"אוטונומיה".  ה"אוטונומיה" מהווה הרשאה כללית מראש, לתקופה מוגבלת, אקדמית-תקציבית המוענקת למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בתנאים שתקבע המועצה, לפתוח באופן עצמאי תכניות לימודים לתואר שני ולהעניק בהן תארים. תכניות שיפתחו במסגרת האוטונומיה יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת/מל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית. במקרה של בקשה לפתיחת תכנית לתואר שני ללא תיזה (עיוני) המוסד יפנה את התוכנית לקבלת חוות דעת אקדמית משני סוקרים מומחים מחוץ למוסד (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בכיר בתחומים המבוקשים, ויפתח אותה רק בכפוף לקבלת חוות דעת חיובית משני הסוקרים. במקרה של בקשה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני עם תיזה (מחקרי) המוסד יפנה את התוכנית לקבלת חוות דעת אקדמית משלושה סוקרים מומחים מחוץ למוסד (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בכיר בתחומים המבוקשים, ויפתח אותה רק בכפוף לקבלת חוות דעת חיובית משלושת הסוקרים.

 

ראש התחום הוא שיגיש את הטפסים הנדרשים למינהל האקדמי לאישורים הנדרשים בוועדה המתמדת, הסינט והמל"ג.

להלן הבקשות שניתן להגיש ברמת מוסמך:

  • בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה
  • בקשה לפתיחת תכנית לימודים משותפת עם מוסד אחר בארץ
  •  
  • להגשת בקשות אלה יש לפעול על פי הנוהל להגשת בקשה בצירוף כל החומר הנדרש. ההגשה תיעשה על ידי ראש התחום במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il.
  •  
  • נא שימו לב שיש להגיש ביחד עם כל החומר גם  טופס בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה. טופס זה יש למלא ולצרף לחומר המלא של ההגשה.

 

בבקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה לתואר שני ללא תזה, תתבקשו להמציא 2 מכתבי סוקרים.

בבקשה לפתיחות תכנית לימודים חדשה עם תזה, תתבקשו להמציא 3 מכתבי סוקרים.

בבקשה של הוספת מגמה/התמחות תתבקשו להמציא מכתב סוקר אחד בלבד.

על הסוקרים להיות מחוץ לאוניברסיטה, מהארץ (במקרים חריגים יאושר שאחד הסוקרים יהיה מחו"ל) ובעלי מעמד אקדמי בתחום המבוקש.

 

נהלים רלוונטיים:

תואר מוסמך עם/ללא תיזה

אוטונומיה