תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה

הוועדה המתמדת אישרה בישיבתה מיום ג' בכסלו תשע"ח, 21.11.17, תקנות לעניין שפת ההוראה באוניברסיטה, כדלקמן:

 

בחוקת האוניברסיטה, בסעיף 4, נקבע כך: "שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם במקצועות מיוחדים או בנסיבות מיוחדות מותר, על-פי תקנות שיותקנו לדבר, לסטות מן הכלל הזה".

 

האוניברסיטה העברית ממשיכה להיות מחויבת לעקרון שקבוע בסעיף 4 לחוקה. בה בעת, עם חיזוק הקשרים הבינלאומיים והחשיבות האקדמית במתן אפשרות למורים שאינם דוברי עברית ללמד במוסד ולסטודנטים שאינם דוברי עברית ללמוד בו, מחייבים להתיר חריגה מן העיקרון הכללי בדבר הוראה בעברית. כאמור, החוקה מאפשרת זאת, והוחלט לעגן את ההסדר הזה בתקנות.

נוסח התקנות הוא זה:

1. שפת ההוראה היא עברית, אולם ועדת ההוראה של הפקולטה של בית הספר העצמאי, רשאית לקבוע כי שפת ההוראה בקורסים מסוימים תהיה שפה שונה, בהתאם לצרכי ההוראה ולשיקולים פדגוגיים.

2. הוועדה המתמדת רשאית לקבוע כי תכניות לימודים מסוימות, שמיועדות גם לסטודנטים מחו"ל, יילמדו בשפה שאינה עברית.