סגל אקדמי

נוהל ייצוג מגדרי הולם

תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2012

  1. בהרכבם של הגופים באוניברסיטה יהיה ייצוג הולם לבני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין.

  2. בעת שרשות או גוף אוניברסיטאי ממליץ, ממנה או בוחר חברים לוועדה אקדמית אשר אין בה ייצוג הולם לאחד המינים, ימונו או יבחרו לאותה ועדה, ככל שניתן בנסיבות העניין, חברים בני המין שאינו מיוצג ייצוג הולם. לפני ביצוע ההמלצה, הבחירה או המינוי יביא יו"ר הרשות הממנה לתשומת לבה של הרשות את הוראות סעיף זה.