תקנון איוש קתדראות ודוכנים

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2010

 

ראה גם: סגל אקדמי

קתדרה/ דוכן - הגדרה

 1. משרה אקדמית, שמימונה בא מתרומה מיוחדת שהתקבלה לשם כך. בהקמת קתדרה/ דוכן מתחייבת האוניברסיטה להנציח פעילות אקדמית (לרבות הוראה, מחקר ופרסומים) בתחום או במקצוע מדעי. ככלל, בקתדרה יכהן פרופסור מן המניין או פרופסור חבר בשירות פעיל, ובדוכן יכהן מרצה בכיר או מרצה. המכהן לא יקבל תוספת שכר עבור כהונתו.

הקמת קתדרה/ דוכן

 1. הנשיא והרקטור יאשרו את הקמת הקתדרה/ דוכן. התחום האקדמי שיוגדר עבור הקתדרה/ דוכן יהיה רחב ככל האפשר, כדי להקל על מציאת מכהן מתאים.
 2. קתדרה חדשה שתוקם תשא קרן שמורה למחקר כמפורט בסעיף 9 להלן.

מינוי מכהן לקתדרה/ דוכן חדשים

  1. הרקטור יפנה לדיקן הנוגע בדבר, כדי שימליץ על מועמד לכהן בקתדרה/ דוכן. במקרה של הקמת קתדרה נושאת קרן שמורה למחקר כאמור לעיל, יתקיים דיון בוועדת הפיתוח של הפקולטה, שתמליץ לדיקן על המועמד המתאים לכהונה.
  2. הרקטור לאחר התייעצות עם הנשיא בדבר המועמד המוצע על-ידי הדיקן, יביא את ההמלצה לאישור הוועדה המתמדת.
  3. הוועדה המתמדת תאשר את מינוי המכהן בקתדרה/ דוכן וכן את התחום האקדמי של הקתדרה/ דוכן.
  4. הדיקן ידאג לקבל את הסכמתו של חבר הסגל למינוי ויודיע על כך בכתב לנשיא.

תקופת הכהונה בקתדרה/דוכן

  1. תקופת הכהונה בקתדרה תסתיים כאשר המכהן לא יימנה עוד עם הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
  2. במקרים חריגים יוכלו הנשיא והרקטור להביא לאישור הוועדה המתמדת בקשה להפסקת כהונה בקתדרה או בדוכן.
  3. התקופה בה מוארך שירותו על מנת לאפשר לו לנצל שבתון בטרם יפרוש אינה נחשבת לצורך זה כשירות רגיל באוניברסיטה.
 1. מכהן בקתדרה הפורש לגמלאות ימשיך לכהן כפרופסור אמריטוס לצד המכהן החדש.
 1. תקופת הכהונה בדוכן תסתיים כאשר יתרחש אחד מהמצבים הבאים:
 1. המכהן לא יימנה עוד עם הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
 2. המכהן יפרוש לגמלאות.
 3. המכהן יועלה לדרגת פרופסור חבר.

קתדרה/ דוכן מתפנה

  1. המזכיר האקדמי יפנה לדיקן כדי שימליץ לרקטור על מועמד לכהן בקתדרה/ בדוכן מתפנה. במקרה שמתפנה קתדרה הנושאת קרן שמורה למחקר (סעיף 9) יתקיים דיון בוועדת הפיתוח של הפקולטה/ ביה"ס, שתמליץ לדיקן על מועמד מתאים לכהונה.
  2. הרקטור, לאחר התייעצות עם הנשיא בדבר המועמד המוצע על-ידי הדיקן, יביא את ההמלצה לאישור הוועדה המתמדת.
  3. במקרה של קתדרה המתפנה עקב פרישה לגמלאות, יעדכן הדיקן את חבר הסגל הפורש לגבי זהות המועמד החדש לפני שיעביר את ההמלצה עליו לוועדה המתמדת.

קתדרה הנושאת קרן שמורה למחקר

  1. רוב כספי התרומה להקמת הקתדרה, כפי שייקבע מעת לעת על-ידי הנהלת האוניברסיטה, יועברו לתקציב השוטף של האוניברסיטה למימון שכר המכהן בקתדרה. היתרה תושקע בקרן שפירותיה ישמשו למימון מחקר בתחום שלשמו הוקמה הקתדרה.
  2. פירות הקרן, כאמור לעיל, יועברו מדי שנה לזכות תקציב מחקר שינוהל ברשות למחקר ולפיתוח.
  3. השימוש בתקציב המחקר יהיה לפי הכללים הנהוגים לגבי תקציבי מחקר אוניברסיטאיים וכמפורט בסעיף 15 להלן.
  4. מכהן בקתדרה הפורש לגמלאות יוכל להמשיך להשתמש בתקציב המחקר שנצבר (ובלבד שהסכום לא יעלה על שתי שנות צבירה) לצורך עבודה באוניברסיטה וברשותה, ולא יקבל הקצבה נוספת לאחר פרישתו.

קתדרה עם תנאים מיוחדים

 1. ישנן קתדרות הנושאות קרנות שמורות למחקר אשר הוקמו בתנאים מיוחדים; קתדרות מסוג זה תופעלנה בכפוף להסכם התרומה.

קתדרה/ דוכן שהוקמו ללא קרן שמורה למחקר

 1. המכהנים בקתדרה/ דוכן שהוקמו ללא קרן שמורה למחקר יקבלו הקצבה שנתית למימון פעולות הקתדרה/ דוכן בסכום שייקבע על-ידי הנשיא.
 1. הכללים לשימוש בהקצבה השנתית מפורטים בסעיף 15 להלן.
  1. המכהן בקתדרה יהיה זכאי להקצבה השנתית כל עוד הוא מכהן בקתדרה (לתקופת הכהונה, ראו סעיף 5).
  2. המכהן בדוכן יהיה זכאי להקצבה השנתית כל עוד הוא כהן בדוכן (לתקופת הכהונה בדוכן, ראו סעיף 7).
  3. האמור לעיל יחול גם אם לא מונה מיד מכהן חדש.

אחריות המכהן

  1. המכהן יקיים מחקר והוראה ברמה נאותה בתחום שהקתדרה/דוכן מוקדשים לו.
  2. המכהן בקתדרה/ דוכן יזכיר את שם הקתדרה/ הדוכן בכל פעילות או פרסום, הנעשים במסגרת הקתדרה/ הדוכן, כולל באתר האינטרנט.
  3. המכהן בקתדרה/ דוכן ישתמש לצורך התכתבות בעניינים מדעיים ואקדמיים בנייר מכתבים, שיִישא את שם הקתדרה/ הדוכן ויסופק על-ידי אגף קשרי חוץ.
  4. אחת לשנה יבקש האגף לקשרי חוץ מהמכהן בקתדרה/ דוכן לסכם את פעילות הקתדרה/ דוכן בשנה שחלפה ולהעביר אליו את הסיכום לצורך דיווח לתורם.
  5. המכהן בקתדרה שנושאת קרן שמורה למחקר, יכין בכל שנה דו"ח המתאר את כל פעילות המחקר הנעשית במסגרת הקתדרה ואת אופן השימוש בתקציב.

כללים לשימוש בתקציב מחקר/ הקצבה שנתית

  1. לא ימומנו מתקציב מחקר/ הקצבה שנתית משכורות למכהן ונסיעות של המכהן לחו"ל.
  2. לא ימומנו מתקציב מחקר/ הקצבה שנתית דמי רישום לכנסים מדעיים למכהן, אלא אם אין לו יתרה בקרן לקשרי מדע בינלאומיים.
  3. כל ציוד שיירכש מתקציב מחקר/ הקצבה שנתית הנו רכוש האוניברסיטה, בדומה לכל ציוד הנרכש מתקציב האוניברסיטה; תנאי אחזקתו של ציוד זה יהיו כפופים לכללים הנהוגים באוניברסיטה.
  4. תקציב מחקר/ הקצבה שנתית שלא נוצלו בשנה מסוימת ניתנים לצבירה, והם יתווספו לסכום שיתקבל בשנה העוקבת. צבירת תקציב מחקר מעבר לשתי שנים מותנית באישור סגן הנשיא למחקר ולפיתוח.
  5. במקרה שהעבודה באוניברסיטה מופסקת מכל סיבה שהיא, למעֵט פרישה לגמלאות, היתרה הכספית - אם תיוותר (מתקציב מחקר או הקצבה שנתית) - תוחזר לאוניברסיטה. השימוש בתקציב מחקר שיוחזר ייעשה על-פי החלטת סגן הנשיא למחקר ולפיתוח.

אחריות מינהלתית

 1. לגבי אחריות מינהלתית לפעולות השונות המפורטות בתקנון זה – ראו הוראת הנהלה 14-004.