מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" לתוכנית דו-חוגית

מוסד מוכר להשכלה גבוהה רשאי לפתוח באופן עצמאי (ללא צורך בקבלת אישור מהמל"ג) תוכנית שהיא מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" שיש לה הסמכה לתוכנית דו-חוגית, זאת בהתאם למקובלות האקדמיות. המוסד ידווח על פתיחת התוכנית למל"ג.