מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" לתוכנית דו-חוגית

מוסד מוכר להשכלה גבוהה רשאי לפתוח באופן עצמאי (ללא צורך בקבלת אישור מהמל"ג) תוכנית שהיא מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" שיש לה הסמכה לתוכנית דו-חוגית, זאת בהתאם למקובלות האקדמיות.  כל בקשה כזו תוגש לאישור ראש המנהל האקדמי לאחר תאום הדיקן עם הרקטור. במידת הצורך הבקשה תעלה לדיון גם בוועדה המתמדת. המוסד ידווח על פתיחת התוכנית למל"ג טרם הפרסום והרישום.