בקשות לשינוי שם וסימול

בקשות לשינוי שם וסימול* יש לשלוח במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il . הבקשה צריכה לכלול את הפירוט הבא:

  1. מהו הרציונל לשינוי שם /סימול התכנית (יש לציין גם את השם של התכנית באנגלית)?
  2. האם יש שינוי בתכני תכנית הלימודים בעקבות השינוי? אם כן, מהם השינויים?- הן מבחינת קורסים והן מבחינת סגל.
  3. במידה ויש שינויים בתכנית הלימודים יש לצרף את טבלת תכנית הלימודים וטבלת הסגל טרום השינוי וטבלאות עתידיות באם יאושר השינוי. – להוסיף קישור לטבלאות של המל"ג כמו בתכנית בפעלה מלאה – את הטבלאות של תכנית הלימודים ניתן למצוא בקישור הבא בעמודים 14-18, את טבלאות הסגל ניתן למצוא בעמודים 20-26.
  4. במידה ולא חל שינוי בתכנית הלימודים, יש להציג את תכנית הלימודים כפי שהיא תומכת בבקשה
  5. יש לצרף דוגמת תעודה לאחר השינוי שתינתן למסלול המחקרי ודוגמת תעודה לאחר השינוי שתינתן למסלול הלא מחקרי (אם ניתנת תעודה באנגלית יש לצרף גם דוגמא באנגלית).

* יש לדאוג שדיקן הפקולטה העביר את הבקשה לאישור הרקטור ושהבקשה אושרה בוועדת ההוראה של הפקולטה/ביה"ס, טרם העברת החומר למינהל האקדמי.