מעבר מתוכנית דו חוגית לתואר "בוגר" לתוכנית חד חוגית

במקרה זה יש לנהוג על פי המתכונת של פתיחת תכנית חדשה

כל בקשה למעבר של תכנית בוגר מתכנית דו חוגית לתכנית חד חוגית תיעשה באישור הרקטור והדיקן. הבקשה צריכה לעבור את אישור וועדת ההוראה של הפקולטה, לאחר מכן תוגש למינהל האקדמי, תעבור בוועדה המתמדת ולאחר מכן תוגש למל"ג.

 

להגשת בקשות אלה יש לפעול על פי הנוהל להגשת בקשה חדשה בצירוף כל החומר הנדרש. ההגשה תיעשה על ידי ראש התחום במייל לגב' יעל אנטבי yaelant@savion.huji.ac.il 

לאחר קבלת אישור מהמתמדת, המינהל האקדמי ידריך וילווה את הפקולטה/היחידה האקדמית בהגשת הבקשה למל"ג במערכת האריסטו בצירוף כל החומר הנדרש ע"פ הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית חדשה.