קידום ותק של מורים העוברים ממוסד אחר

מעודכן: אוקטובר 2019


מורים העוברים ממוסד אחר בארץ

 

  1. מורה העובר מאחת האוניברסיטאות בארץ זכאי לקבל את קידום הוותק שקבל בדרגתו במוסד האם.

 

מורים העוברים ממוסד בחו"ל

  

  1. תתמנה ועדה בהרכב הבא: הרקטור, סגן נשיא לבינלאומיות והמזכיר האקדמי. ועדה זו תקבע את הוותק בדרגה שיינתן למורה הבא מחו"ל ומצטרף לאוניברסיטה, לאחר שוועדת המינויים החליטה על דרגתו .

 

  1. הוועדה תדון במקרים לפי הכללים הבאים:

 
א. הצעה להכיר בקידום ותק למורה, תוגש על-ידי דיקן הפקולטה לאחר החלטת ועדת המינוייםתחולת ההחלטה תהיה מיום המינוי.

ב. בפני הוועדה יונח נוסף להמלצת הדיקן גם החומר שהוגש לוועדת המינויים. הוועדה, בעת

שדנה בכל מקרה, תשתדל במידת האפשר לערוך הקבלה בין הרמה המחקרית והניסיון ההוראתי של האיש בעת העלאתו לאותה דרגה במוסד הקודם לבין הדרגה המקבילה בארץ, ולאור זאת תחליט על ההכרה בקידום הוותק שלו.

ג. במקרים מסוימים תוכל הוועדה להחליט על הכרה בחלק מקידום הוותק.

ד. בשום מקרה לא יקבל מורה קידום-ותק עבור ותק גבוה יותר ממה שהיה לו במוסד הקודם.

ה. מספר שנות הוותק שיאושר לא יעלה על מקסימום השנים שנקבע לכל דרגה על פי הסכם השכר באוניברסיטה העברית.