נוהל אישור תכניות לימודים באוניברסיטה העברית

 

להלן  רשימה לא סגורה של נושאים שנתייחס אליהם כאל פתיחת תכניות לימודים חדשות או שינויים משמעותיים בתכניות קיימות.

 • פתיחת תכנית לימודים לתואר חדש.
 • הנהגת שינויים משמעותיים בתכניות לימודים קיימות.
 • יצירת התמחות, מסלול, אשכול או מגמה (או כל כינוי אחר בעל משמעות דומה) הנזכרים בתעודת הגמר.
 • פתיחת תכנית משותפת לשתי פקולטות או יותר.
 • פתיחת תכנית משותפת עם מוסד אחר בארץ או בחו"ל.
 • פתיחת תכנית לימודים חדשה באנגלית.
 • הוראה בשפה האנגלית של תכנית שקיימת כבר בעברית.
 • יצירת תכנית כללית (לא אישית) למסלול ישיר לדוקטורט.
 • יצירת תכנית השלמה לתואר, לבעלי תואר בתחום אחר.
 • יצירת תכנית שנועדה בעיקרה לקהל יעד מסוים.
 • יצירת תכנית למנהלים.
 • שילובי תכניות לתארים שונים.
 • מתן היתר להעניק תואר חד חוגי בתחום שניתן עד עתה להעניק בו תואר רק במסגרת דו חוגית.
 • הענקת תואר מוסמך לא מחקרי ביחידה בה הוענק עד עתה רק תואר מחקרי.
 • הענקת תואר מוסמך מחקרי ביחידה בה הוענק עד עתה רק תואר לא מחקרי.

בנוסף לאמור לעיל נשייך לקטגוריה של "שינוי בתכנית לימודים" גם כל שינוי בכיתוב התעודה, בכלל זה שינויים בשמות התואר, התכנית או ההתמחות, שינוי באותיות האנגליות.

הרשימה נוגעת ללימודים לכל שלושת התארים וכן נוגעת ליחידות חוץ תקציביות כמו תכניות אקזקוטיביות למנהלים ותכניות ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.

אישור תכניות לימודים חדשות או שינויים בתכניות קיימות נעשה היום בכמה רמות.

 1. אישור במסגרת הפקולטה
 2. אישור במוסדות המרכזיים של האוניברסיטה – ועדה מתמדת, סינט, אישור תקציבי
 3. אישור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).

האישור במסגרת הפקולטה - כל תכנית לימודים חדשה או שינוי בתכנית קיימת יובאו לאישור הגוף שהוסמך לכך בפקולטה (או בבית הספר העצמאי):  ועדת הוראה, מועצת הפקולטה או שני הגופים כאחד. יירשם פרוטוקול של הדיונים שבו יבואו לידי ביטוי בין היתר, הצגת עיקרי התכנית והנימוקים לאישור התכנית וכן דעות אחרות, אם הושמעו, בדיון.

תכניות הלימודים יועברו ע"י דיקן הפקולטה אל הרקטור עם מכתב מלווה וחומר שיצורף בהתאם למפורט במסמך המצורף.

האישור בוועדה המתמדת  -  פניית הדיקן תידון בוועדה המתמדת. הדיקן רשאי להזמין לדיון חבר סגל על מנת להציג את התכנית ולהשיב על שאלות.

כל תכנית לימודים חדשה או שינוי בתכנית לימודים קיימת חייבים באישור תקציבי של מחלקת תקציבים וכלכלה. לא הוצג האישור לפני הדיון בוועדה המתמדת, תאושר התכנית אך ורק בכפוף לקבלת האישור התקציבי. (ראו הנחיות בקבצים המצורפים למטה). 

הרשימה של "שינויים בתכניות לימודים" הורכבה מסקירת הפרוטוקולים של הוועדה המתמדת בעשר שנים אחרונות. משום כך אין זו רשימה סגורה ובכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם הרקטור.

לעתים נזכרות בשנתוני הפקולטות מסגרות אחרות כמו מדורים, באמצעותם מבקש החוג להבטיח פיזור מתאים של בחירת הקורסים ע"י התלמידים. אם אין הם נזכרים בתעודה אין צורך להביאם לאישור המתמדת. אם מדובר בכל זאת בשינוי משמעותי, יש מקום להתייעץ גם כאן עם הרקטור.

במסמך המצורף מפורט החומר שיש להגישו לוועדה המתמדת לקראת הדיון על אישור תכניות לימודים חדשות. מובן מאליו שכשידובר בשינויים חלקיים בלבד למצב הקיים ניתן יהיה להסתפק באמירה "אין שינוי לגבי המצב הקיים". בכל מקרה של ספק תקוים התייעצות מוקדמת על כך.

האישור בסינט - באופן דומה לאמור לעיל לגבי הוועדה המתמדת הורכבה רשימה של נושאים שיש להביאם לאישור הסינט המבוססת על החלטות הסינט מ- 15 השנים האחרונות, כדלקמן (בסוגריים יובאו הנושאים שנדונו בעבר):

 • תכניות לימודים לתואר חדש  - (בוגר ומוסמך בהנדסת מחשבים, מוסמך בניהול מערכות בריאות, דוקטור ברוקחות קלינית).
 • החלטות עקרוניות בנוגע למבנה הלימודים - (ההחלטה הראשונה שהתקבלה בנוגע לשילוב תכניות לתארים שונים - לימודים ישירים בתכנית משולבת לתואר מוסמך במדעי הטבע, הנהגת תכנית אבני פינה).
 • שינויים משמעותיים בנוגע לתארים - הענקת תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, הענקה בפעם ראשונה של תואר משותף לפקולטה ולבי"ס רוטברג, הענקה בפעם הראשונה של תואר מוסמך בגין לימודים בשפה האנגלית בפקולטה לחקלאות, החלטה עקרונית להתיר הענקה של תואר דוקטור משותף עם אוניברסיטאות בחו"ל.
 • הענקת תואר משותף עם מוסדות אחרים  .

אין זו רשימה סגורה. עפ"י נהלי העבודה של הסינט, הרקטור קובע את סדר יומו ואפשר שיחליט להביא נושאים נוספים לאישור הסינט. דוגמה – ההחלטה בזמנו להנהיג לראשונה תכנית בלימודים גרמניים אשר לא הייתה כרוכה בהענקת תואר חדש. יתכן שההחלטה לדון על כך בסינט נבעה מרגישות הנושא.

פניה לאישור מל"ג

תכניות לימודים לתואר חדש מוגשות לאישור המל"ג. עם זאת במהלך שלוש השנים האחרונות העניק המל"ג אוטונומיה למוסדות, במסגרת ניסוי, לפתוח תכניות לימודים לתואר שני ללא אישורם. לעניין זה, על האוניברסיטה לפנות לקבלת חוות דעת אקדמיות לפחות משני מומחים מחוץ לאוניברסיטה (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בתחום המבוקש, לגבי התכנית החדשה.

האוטונומיה אינה חלה על תכניות לימודים בתחומים הטעונים תכנון לאומי כגון רפואה, רוקחות, סיעוד, ארכיטקטורה ועוד (ההגדרה היא שלהם).

איננו יודעים אם מדיניות האוטונומיה תימשך גם בעתיד.

להגשת תכניות לימוד חדשות לאישור ע"י המל"ג, ישנם פורמטים של טפסים וטבלאות באמצעותם יש להציג לות"ת את הנתונים האקדמיים והתקציביים הנוגעים לתכנית החדשה וכן מערכת של כללים לגבי אופן ההגשה של החומר. ראו כאן. הטופס מופיע גם בצרופה למטה

הפרטים הנדרשים ע"י ות"ת רבים יותר מן מפורט במסמך המצורף, הנוגע לחומר שיש להגישו לוועדה המתמדת בהקשר לתכניות חדשות ויש לשים לב לכך. כן נוהגת ות"ת להרחיב את הבדיקה לנושאים אחרים, כגון עומס ההוראה של המורים ששמותיהם נזכרים בחומר שהוגש אליהם.

נוהל הפצת ההחלטה

לאחר קבלת אישור הגוף המוסמך, תפיץ המזכירות האקדמית את דבר ההחלטה על פתיחת תכנית הלימודים,  או השינוי שאושר, לכל הגורמים הנוגעים, ביניהם: הפקולטה, מינהל תלמידים )בצירוף התכנית המלאה שאושרה),  האגף לקשרי חוץ והאגף לשיווק ותקשורת.