קליטת סגל ואורחים

קליטת סגל חדש

 

סגל אקדמי חדש הנקלט במסלול האקדמי הרגיל: 

 

מידע על זכאות לסיוע כספי שמעניקה האוניברסיטה העברית לחברי הסגל החדשים עם הגיעם לאוניברסיטה ובמהלך השנים הראשונות, וכן מידע כללי והכוונה לגבי זכויות וחובות של חבר סגל במסלול האקדמי הרגיל, ניתן לקבל אצל גב' אירית בוחבוט, סגנית המזכיר האקדמי, טלפון 5881036,iritb@savion.huji.ac.il , בנין המנהלה, חדר 410.

 

קישור לנוהל לפעולתם של מורים-מלווים לחברי סגל חדשים

ותק ממוסד אחר

מדענים וחוקרים אורחים

בטיפולה של הגב' לימור לוי. טל.: 02-5882924. דוא"ל: limorl@savion.huji.ac.il

 

מדור אורחים של המזכירות האקדמית מטפל בכל הקשור להבאתם ושהותם של אורחי האוניברסיטה העברית.

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים-  פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

טפסים:

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר

מדענים עולים ותושבים חוזרים

בטפולה של הגב' יוכי משה. טל.: 02-5882916. דוא"ל:yochim@savion.huji.ac.il  

  מדענים עולים ותושבים חוזרים

 מדענים עולים נקלטים ומועסקים באוניברסיטה העברית בשלוש תכניות עיקריות (שכולן ממומנות חלקית על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד הקליטה): תכנית זמנית למשך שלוש שנים הידועה כתכנית "שפירא", תכנית זמנית למשך שנתיים הידועה כ"תכנית גלעדי" ותכנית קמ"ע, שמטרתה להעסיק את המדענים העולים עד ליציאתם לפנסיה (ראו תכנית קמ"ע).

 קישור למשרד הקליטה- המידע המופיע בו מתייחס גם לעולים וגם לתושבים חוזרים.

 

 תכנית קמ"ע

 עפ"י החלטת הממשלה מס' 2241 מיום 27 ביוני 1997 "תתוקצב ותופעל במשרד לקליטת העלייה תכנית לקליטת מדענים עולים (קמ"ע)".

התכנית נועדה להבטיח העסקה לטווח ארוך של מדענים עולים מסיימי "תכנית גלעדי" ואחרים, במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר הציבוריים (מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים).

עקרונות התכנית:

 

1. המדענים שייבחרו לתכנית יועסקו במסלול חוקרים הנהוג באוניברסיטה העברית בדרגות חוקר נלווה, חוקר נלווה בכיר וחוקר עמית (המקבילות לדרגות מרצה, מרצה-בכיר ופרופסור-חבר שבמסלול האקדמי הרגיל).

2. הליכי המינויים וההעלאות יעשו כמפורט בתקנון שאושר ע"י הוועדה המתמדת.

3. תנאי ההעסקה ושכרם של המדענים יהיו כמקובל במסלול חוקרים. הביטוח הפנסיוני יהיה במבטחים (או קרן צוברת אחרת). לאוניברסיטה לא תהיה כל מחויבות פנסיונית כלפי המועסקים בתכנית קמ"ע.

4. תכנית קמ"ע תמומן ע"י משרד הקליטה, ות"ת והמדען הקולט באוניברסיטה. סכום ההשתתפות של המדען הקולט ייקבע ע"י ות"ת ויתעדכן מפעם לפעם (כ- 18,300 ש"ח במחירי 2009). הערה: מימון זה (השתתפות הממשלה וות"ת) יימשך גם במקרה שמדען יתמנה במסלול האקדמי הרגיל, כל עוד תימשך תכנית קמ"ע.

5. המינוי הראשון של כל מדען יהיה לשלוש שנים והוא יתחדש מידי שלוש שנים.

6. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להפסיק העסקתו של מדען בתכנית קמ"ע, כדלקמן:

א. הפסקת מימון-אם יופסק מימון המשרד לקליטת העלייה.
ב. מטעמי גיל- התכנית מחייבת פרישה בתום השנה האקדמית בה הגיע המדען לגיל הפרישה הנהוג במוסד (באוניברסיטה העברית גיל הפרישה מתכנית קמ"ע הוא 68). הפסקה זו תהיה אוטומטית.
ג. מטעמי צמצום הפעילות המחקרית ביחידה או בקבוצת המחקר הקולטת - אם קבוצת המחקר אליה שייך המדען תפסיק את פעילותה, או אם החוקר הקולט פורש לפנסיה, ייעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא ישא פרי, אפשר יהיה להפסיק את מינויו. הודעה על הפסקת העבודה צריכה להינתן בהודעה מראש כמקובל לגבי מסלול חוקרים.
ד. מטעמי תפקוד לקוי של המדען - במקרה זה יש לקיים הליך אקדמי, ולמסור למדען הודעה מראש כמקובל (האמור כאן אינו חל על עבירה משמעתית - זו תטופל עפ"י תקנון משמעת סגל אקדמי).

7. מדען שעבר פרוצדורה אקדמית ונבחר לתכנית קמ"ע יהיה רשאי לעבור מקבוצת מחקר אחת לאחרת באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר ולהעביר עימו את מימון המשרד לקליטת העלייה וות"ת, ובתנאי שקיימת הסכמה לכך מצד המוסדות המעסיקים. במקרים בהם לא תהיה הסכמה יועלה הנושא לברור בוועדה מיוחדת שתמונה ע"י משרד הקליטה.

8. תנאי מוקדם למועמדות לתכנית קמ"ע הוא מימוש סיוע של שנתיים ב"תכנית גלעדי". אם המוסד מעוניין להגיש מועמד/ת לתכנית קמ"ע, יש לפתוח בפרוצדורה האקדמית במהלכה של השנה השנייה.
כל שינוי מעקרונות התכנית כמפורט לעיל יעשה אך ורק באישור המשרד לקליטת עלייה.

- קישור לתקנון תכנית קמ"ע- פרק י"ג.

- לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען.

 

מימון משרות סגל חדש ממקורות חיצוניים

בטיפולה של סגנית המזכיר האקדמי, הגב' אירית בוחבוט  טל. 02-5881036 דוא"ל:  iritb@savion.huji.ac.il

 

מלגות אלון

הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה הקימה קרן על שמו של יגאל אלון. הקרן, שהיא תחרותית, מיועדת לסייע לאוניברסיטאות בקליטת מדענים צעירים מצטיינים בישראל בדרגה התחלית של מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט על תקן במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו לאחרונה, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון המתקבלים מהנהלת הקרן נשלחים באמצעות המזכירות האקדמית מדי שנה לדיקנים. מועד הגשת החומר למזכירות האקדמית – בסביבות אמצע חודש דצמבר של כל שנה.

 

 

מלגות מעו"ף

מלגות מעו"ף מיועדות למדענים ערבים צעירים מצטיינים שהאוניברסיטאות מעוניינות לקלוט בסגל הקבוע לאחר תום המלגה. המלגות הן לשלוש שנים והן מכסות את שכרו של הזוכה במלגה וכן מאפשרות לו סכום כסף לרכישת ציוד בסיסי ולהוצאות מחקר בסיסיות. המועמדים, המיועדים להיקלט בתקן רגיל במסלול האקדמי הרגיל או שכבר נקלטו, מוגשים באמצעות דיקני הפקולטות ובתי הספר. הטפסים והתקנון נשלחים מן המזכירות האקדמית מדי שנה לדיקנים בפקולטות ובבתי הספר.

עולים ותושבים חוזרים

בטיפולה של הגב' לימור לוי. טל.: 02-5882924. דוא"ל: limorl@savion.huji.ac.il

 

מדור אורחים של המזכירות האקדמית מטפל בכל הקשור להבאתם ושהותם של אורחי האוניברסיטה העברית.

באוכלוסיה זו כלולים: פרופסורים, חוקרים ומדענים אורחים ופוסט דוקטורנטים. הטיפול בהם כולל התכתבות מוקדמת ומסירת מידע, סיוע בטיפול באשרות שהייה ואשרות עבודה וכן טיפול שוטף וסיוע בעת ביקורם.

לרשות האוניברסיטה עומדות מספר קרנות כמו ליידי דיוויס, פורשהיימר ושיינבורן אשר במימונן, המלא או החלקי, יכולים מורי האוניברסיטה להזמין פרופסורים אורחים מחו"ל למשך סמסטר.

המועמדים נדרשים למלא טפסים אותם ניתן לקבל במזכירות ליידי דיוויס (טלפון: 02-6584723) וכן באמצעות אתר הקרן http://ldft.huji.ac.il/ l. פנייה באמצעות טפסים אלה הופכת את הפונה למועמד לכל משרות האורחים העומדים לרשות הוועדה האוניברסיטאית להזמנת פרופסורים אורחים.

הפניות חייבות להיות מלוות במכתבי תמיכה של המורים המארחים מן האוניברסיטה העברית.

מועד הגשת הטפסים לשנת הלימודים המתחילה באוקטובר הוא בחודש דצמבר של השנה הקודמת.

 

קרן פולברייט

 

ניתן לממן הבאתם של פרופסורים-אורחים מארה"ב גם באמצעות קרן פולברייט בתנאים משופרים מאלו שמציעה האוניברסיטה באמצעות קרנותיה. הזמנת אורח במימון קרן פולברייט חייבת בהשתתפות כספית של היחידה המזמינה בגובה 500 $ לחודש.

קרן פולברייט מציעה תכניות נוספות אשר במסגרתן ניתן לארח לביקורים קצרים, פרופסורים אמריקניים השוהים במלגת פולברייט בשנה נתונה באירופה או באסיה.

 

פרטים בקרן פולברייט: טלפון: 5172393– 03, דוא"ל:   info@fulbright.org.il

או באינטרנט:http://www.fulbright.org.il l/

למידע על חברת הביטוח הראל ידידים: http://www.yedidim-health.co.il

 

החוזר השנתי למורים בעניין מלגות פוסט דוקטורליות

 

לתקנון מורים אורחים- פרק י"ב בתוך תקנון מינויים והעלאות- לחץ כאן.

טפסים:

 

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען

לחץ כאן להדפסת טופס בקשה להעסקת עובד זר