גופים וועדות

הוועדה המתמדת של הסינט

  מן החוקה

הרכב הוועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסוימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכול בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.

  הוועדה המתמדת מתכנסת מידי שבועיים במשך השנה ובמרבית חודשי הקיץ. סדר היום של הישיבה נקבע על-ידי הרקטור. יו"ר אגודת הסטודנטים רשאי לבקש להציג את עמדת האגודה בישיבה. לנושאים הנוגעים לסטודנטים מוזמן דיקן הסטודנטים. חברי הסינט רשאים לעיין בפרוטוקול המתמדת למעט בנספחים האישיים.

הרכב הוועדה:

 א. הוועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור. 

ב. חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

 הרכב פרסונלי בתש"ף:

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ' ברטה לבבי סיוון - סגנית רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

דיקני הפקולטות ובתי הספר:

פרופ' מונא חורי- כסאברי- עבודה סוציאלית

פרופ' בני חפץ- חקלאות, מזון וסביבה

פרופ'  צבי וינר - מינהל עסקים

פרופ' מיכאל סיגל- מדעי רוח

פרופ' דינה בן יהודה- רפואה

פרופ' ג'אי פינברג- מדעי טבע

פרופ' אהרון פלמון- רפואת שיניים

פרופ' דפנה לוינסון זמיר- משפטים

פרופ' תמיר שפר- מדעי החברה

פרופ'  נעם ניסן- הנדסה ומדעי המחשב

 

נציגי הסינט:

פרופ' גילי דרורי- חברה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- טבע

 

משקיפים:

פרופ' אורון שגריר, סגן נשיא לבינלאומיות

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

גב' שי פודולר, יו"ר אגודת הסטודנטים

גב' מירית סתיו מבורך, המזכיר האקדמי

גב' יוכי משה, רכזת הוועדה

נושאים בהם דנה הוועדה המתמדת:

· הניהול השוטף אקדמי של האוניברסיטה.

· דיון בכל תקנון אקדמי, לפני הבאתו לסינט, בנושאים כמו – מינויים והעלאות, משמעת, תלמידים, קבלה, נוהלי בחירות, גופים אקדמיים, סקרי הוראה, מלגות, ענייני סגל אקדמי אחרים ועוד.

· דיון בתכניות לימוד חדשות ואישורן.

· אישור הקמתם של מרכזי מחקר ואישור מינוי של בעלי תפקידים במרכזים.

· אישור של איוש ועדות אקדמיות למיניהן.

· אישור איושם של קתדרות ודוכנים.

· אישור בקשות אישיות מיוחדות של סגל אקדמי.

 

 

 

הסינט והאסיפה הכללית

 

הסינט

מן החוקה

 

סינט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל, מפקח על קיום הרמה של ההוראה, החינוך, המחקר והבחינות ועל המשמעת האקדמית באוניברסיטה, מסדיר אותן ואחראי להן; זכותו לייעץ לחבר הנאמנים ולוועד הפועל ולהמליץ לפניהם בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט וכל הדברים האחרים הנוגעים לו ואשר ראוי לקבעם ולהסדירם, ייקבעו בתקנון הכללי.

להרכב הסינט מתוך התקנון הכללי- לחץ כאן. [פרק ד']

דוגמה לנושאים הנדונים בסינט:

-          שאלות אקדמיות מרכזיות, כגון: התנהגות ראויה במחקר וניגוד עניינים, בקרה אקדמית, המרקם המגדרי באוניברסיטה, ניסויים בבעלי חיים וכו'

-          אישור תכניות לימוד חדשות הכרוכות בהענקת תארים חדשים.

-          אישור שינויים בתקנון הכללי ובחוקת האוניברסיטה.

-          אישור שינויים בתקנונים, כגון: תלמידי מחקר, מינויים והעלאות, משמעת סגל ותלמידים, מרכזי מחקר.

-          ברכות לעולים בדרגה, ברכות לחברים על הצטיינותם, הישגיהם ופרסים שזכו בהם

-          מוסד שאילתות והודעות הרקטור

-          בחירת דוקטורים לשם כבוד; אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ואנשי רוח.

-          בחירת נציגים לוועד הפועל, מתמדת וועדת מינויים עליונה.

-          בחירת נציגי הסינט לוועדת חיפוש לרקטור, ועדת חיפוש לנשיא. אישור בחירת סגן הרקטור.

-          דו"חות תקופתיים של הנשיא והרקטור.

 

סקירות שהובאו בפני הסינט בשנים האחרונות:

-          ההשכלה הגבוהה בישראל בעולם של מכללות.

-          פעילותה של הרשות לספריות.

-          סקירה על תהליכי הבקרה האקדמית.

-          הצהרה על המרקם המגדרי באוניברסיטה העברית.

-          הרצאה על ההשלכות למדיניות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט היסטורית.

-          סקירה על הרשות לתלמידי מחקר.- דיווח נציגי הסינט בוועדה המתאמת הבינ-סינטית של האוניברסיטאות בישראל.

-          פעילות האוניברסיטה העברית בתגובה לחרם נגד מוסדות אקדמיים בישראל.

-          ניסויים בבעלי חיים.

 

האסיפה הכללית

מן התקנון הכללי: שמונה פרופסורים מן המניין, מחציתם מהפקולטות ובתי הספר העיוניים ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות אשר ייבחרו ע"י אסיפה כללית של כל חברי הסגל האקדמי במסלול האקדמי הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובלבד שלא ייבחרו יותר משני נציגים של פקולטה או בית-ספר אחד. האסיפה תכונס אחת לשנה במועד ובדרך שייקבעו על ידי הוועדה המתמדת. במסגרת אסיפה זו יימסרו דיווחים על ידי הנשיא והרקטור ויתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים בחיי האוניברסיטה. אסיפה זו תכונס גם על פי פנייה בכתב של לפחות 100 חברי סגל הזכאים להשתתף בה.

 

 

הוועדה למדיניות אקדמית


סמכויות הוועדה האקדמית והרכבה התקנוני- מתוך חוקת האוניברסיטה.

חברי הוועדה בתשע"ט

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ'  ברטה סיוון לבבי - סגן רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

נציג חבר הנאמנים

נציגי הוועד המנהל
פרופ' יאפ ון- ריין
גב' טלי ליפקין-שחק
מר דניאל פורמן

עו"ד מיה ליקוורניק

פרופ' עמליה אוליבר לומרמן

נציגי הסינט:

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' גילי דרורי- חברה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- טבע

פרופ' לילך שגיב- מינהל עסקים

פרופ' דן מיודובניק- חברה

 

ועדות אוניברסיטאיות למינויים והעלאות

 ועדות המינויים האוניברסיטאיות: 

  1. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים הניסויים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  2. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  3. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הניסויים. רכזת: הגב' רות לישצ'ינסקי  ruthli@savion.huji.ac.il
  4. עדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט  iritb@savion.huji.ac.il
  5. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הרפואיים. רכזת: הגב' יפעת גלס  ifatg@savion.huji.ac.il 
  6. ועדת מינויים כללית במסלול המקביל. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il 
  7. ועדת מינויים במסלול קמ"ע. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il
  8. ועדת מינויים במסלול הנלווה. רכזת: הגב' שגית אהרון  sagita@savion.huji.ac.il

 להרכבי ועדות המינויים האוניברסיטאיות בתש"ף

 להרכב ועדת המינויים העליונה לשנת תש"ף

 

 

הענקת תארי דוקטור לשם כבוד

האוניברסיטה מעניקה מדי שנה כעשרה תארי דוקטור לשם כבוד. מועמדים/ות מצטיינים/ות בתחומם/ן מתחום האקדמיה יוצעו ע"י דיקני הפקולטות ובתי-הספר העצמאיים. (ככלל, תגיש כל פקולטה לא יותר ממועמד אחד) מועמדים בקטגוריית 'אנשי ציבור' יוצעו ע"י האגף לקשרי חוץ או ע"י לשכת הנשיא. האגף, לפי שיקול דעתו, יידע את אגודות השוחרים, כולם או מקצתם על האפשרות להגיש מועמדים. במקביל תכונס ועדה מיוחדת בראשותו של דיקן הפקולטה למדעי הרוח אשר תציע מועמדים, מתחומי היצירה האמנותית וחיי הרוח ותדרג אותם. הרכב הוועדה ייקבע ע"י סגן הרקטור ודיקן הפקולטה למדעי הרוח. ההמלצות שתוגשנה תכלולנה את נימוקי חברי הוועדה.

בשלב זה אין להודיע למועמד על דבר מועמדותו לפני האישור הסופי של הסינט.

ישיבת הסינט בה מתקבלות ההחלטות מידי שנה על מקבלי תוארי ד"ר לשם כבוד מתקיימת בדרך כלל בישיבה הראשונה של שנת הלימודים. טקס הענקת התארים יתקיים ככלל בשבוע חבר הנאמנים של אותה שנה.

 

 rabin

 רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, רב אלוף יצחק רבין, נואם באמפיתאטרון של קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים, בטקס קבלת תואר דוקטור לשם כבוד, ירושלים, סיוון תשכ"ז - 1967.

 

 חברי ועדת התארים בתש"ף:

פרופ' ברטה סיוון לבבי- סגנית רקטור, יו"ר

פרופ' ברק מדינה- רקטור

פרופ' אשר כהן- נשיא

מר יוסי גל -סגן נשיא לקשרי חוץ

פרופ' אורון שגריר- סגן נשיא לבינלאומיות

פרופ' צח אדם- יו"ר המליאה לתלמידי מחקר

פרופ' ברוריה ביטון- אשקלוני- יו"ר המליאה לתלמידי מחקר

פרופ' עמליה אוליבר לומרמן- נציגת הוועד המנהל

מר דניאל פורמן- נציג הוועד המנהל

מר מאיר דיין- נציג הוועד המנהל

 

נציגי הסינט:

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' גילי דרורי- חברה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- טבע

 

 

 לתקנון דוקטור לשם כבוד.

רשימת הזוכים בתואר דוקטור לשם כבוד בשנים האחרונות

 

בחירת נושאי משרות

סעיף 59 (פרק ז') לתקנון הכללי של האוניברסיטה עוסק בנוהל בחירתם, סמכויותיהם, משך כהונתם והפסקת הכהונה של נושאי המשרות המרכזיים באוניברסיטה, ביניהם, הנשיא, הרקטור, סגני הרקטור, הדיקנים, סגני הדיקנים וראשי יחידות אקדמיות.