קליטת סגל ואורחים

קליטת סגל חדש

 

סגל אקדמי חדש הנקלט במסלול האקדמי הרגיל: 

 

מידע על זכאות לסיוע כספי שמעניקה האוניברסיטה העברית לחברי הסגל החדשים עם הגיעם לאוניברסיטה ובמהלך השנים הראשונות, וכן מידע כללי והכוונה לגבי זכויות וחובות של חבר סגל במסלול האקדמי הרגיל, ניתן לקבל אצל גב' אירית בוחבוט, סגנית המזכיר האקדמי, טלפון 5881036,iritb@savion.huji.ac.il , בנין המנהלה, חדר 410.

 

קישור לנוהל לפעולתם של מורים-מלווים לחברי סגל חדשים