נסיעות קצרות בזמן הלימודים

מורים לא ייעדרו בזמן הלימודים אלא אם יש לכך צידוק אקדמי כבד משקל, שכן כל היעדרות בזמן הלימודים עלולה לפגוע במהלך הסדיר של ההוראה, המחקר והפעילויות האחרות של האוניברסיטה. ככלל, ירכזו המורים את נסיעותיהם בחודשים בהם לא מתקיימים לימודים באוניברסיטה.

יחד עם זאת מכירה האוניברסיטה שיש לעתים לאפשר בזמן הלימודים נסיעות לכינוסים, אירועים מדעיים חשובים, פעולות מחקר וקידום העבודה המדעית שאין אפשרות לדחותם.

ככלל לא תאושרנה היעדרויות בזמן הלימודים, שמטרתן מתן הרצאות במוסד אחר או מטרה שאינה קשורה ישירות עם עבודתם של המורים באוניברסיטה.

בכל מקרה של היעדרות מן הלימודים חייבים המורים לדאוג לסידורים למניעת פגיעה בהוראה.

מורים המבקשים להיעדר מן הלימודים ימלאו טופס בקשה. למען הסר ספק: יש להגיש את הבקשה להיעדרות אף אם אין בכוונת המורה לנצל באותה התקופה כספים מקרן קשרי מדעי בינלאומיים.

 קישורים

  לתקנון השתלמויות והיעדרויות (סעיף 4)

 לתקנון קרן קשרי מדע בינלאומיים+ לטופס אישור נסיעה לחו"ל