מלגות בתר-דוקטורט להשתלמות באוניברסיטה העברית

רוב המשתלמים/ות מקבלים/ות מימון מתקציבי המחקר של איש הסגל המנחה.

בנוסף, ניתן להגיש בקשה לוועדה אוניברסיטאית. הוועדה מעניקה מלגות משני מקורות:

  • קרן ליידי דיוויס
  • מקורות הרקטור (קרן גולדה מאיר, קרן קרנצברג, קרן בולאג וכו')

תנאים והנחיות 

להגשת מועמדות לאחד משני המקורות הנ"ל  (עד סוף דצמבר של השנה הקודמת)

 

  • מלגות  לבתר-דוקטורנטים עולים ממשרד הקליטה

    תהליך בקשת מלגה עבור מדען חוזר (פוסט-דוקטורט) ממשרד העלייה והקליטה

שלב א' – על המדען לפנות למשרד הקליטה (לכתובות הדוא"ל מטה - לפי תחומו/ה)
כדי להצהיר על חזרתו/ה, ולקבל הכרה במעמד מדען חוזר/עולה.

רוח וחברה – רויטל איינשטיין -  revitale@moia.gov.il

מדעי החיים ורפואה – אלה בודנוב -  elab@moia.gov.il

מדעים מדויקים – מרינה לשצ'יבר -   marinala@moia.gov.il

שלב ב' – על המדען והאחראי שלו/שלה למלא את חלק ב' של טופס הבקשה ולחתום עליו (מצורף). על האחראי להתחייב בהשלמת המלגה (מאצ'ינג) למדען (מינימום 36,000 ₪ לשנה בהיקף של  100%) (ניתן להאריך את קבלת המלגה לשנה נוספת). ולצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, אישור דוקטורט, רשימת פרסומים, תכנית מחקר, מכתב הזמנה מהמנחה.
את חלק ג' של הטופס הארוט יחתים את הרקטור וישלח את הטופס עם המסמכים למשרד הקליטה

שלב ג' – משרד הקליטה שולח הסכם ,הארוט אחראי על החתמת  3 העתקים  את המדען , הדיקן/מנהל ביה"ס ראש המנהל האקדמי חשב/ת האוניברסיטה ומורשה חתימה נוסף והלשכה המשפטית. לאחר החתמת כל 3 ההעתקים ישלח הארוט את המסמכים למנהלת ענף לחוזים וכספים של משרד העלייה והקליטה לגב' יעל לנצמן – yaell@moia.gov.il

שלב ד' – לאחר שליחת ההסכם הארוט מדווח לדיקן/מנהל ביה"ס, המלגאי, חשב הפקולטה/יחידה, מחלקת תקציבים וכלכלה (לימור כהן) והרשות למו"פ (שרית בן סניור) ומבקש פתיחת סעיף תקציבי עבור המלגה. כשמתקבל בחזרה העתק של ההסכם חתום ומאושר על ידי מנהל המרכז לקליטה במדע (גב' גרנית בן עזרא) הארוט שולח אותו לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה.  

 

    טופס בקשה למלגה ממשרד הקליטה לפוסט דוקטורנטים

    לפרטים יש לפנות למר הארוט ברמיאן haroutb@savion.huji.ac.il 02-5881351

 

עבור השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה העברית ניתן גם לקבל מלגה (בהגשה עצמאית) לאחת מהתכניות שלהלן: