מדענים עולים ותושבים חוזרים

בטפולה של הגב' יוכי משה. טל.: 02-5882916. דוא"ל:yochim@savion.huji.ac.il  

  מדענים עולים ותושבים חוזרים

 מדענים עולים נקלטים ומועסקים באוניברסיטה העברית בשלוש תכניות עיקריות (שכולן ממומנות חלקית על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד הקליטה): תכנית זמנית למשך שלוש שנים הידועה כתכנית "שפירא", תכנית זמנית למשך שנתיים הידועה כ"תכנית גלעדי" ותכנית קמ"ע, שמטרתה להעסיק את המדענים העולים עד ליציאתם לפנסיה (ראו תכנית קמ"ע).

 קישור למשרד הקליטה- המידע המופיע בו מתייחס גם לעולים וגם לתושבים חוזרים.

 

 תכנית קמ"ע

 עפ"י החלטת הממשלה מס' 2241 מיום 27 ביוני 1997 "תתוקצב ותופעל במשרד לקליטת העלייה תכנית לקליטת מדענים עולים (קמ"ע)".

התכנית נועדה להבטיח העסקה לטווח ארוך של מדענים עולים מסיימי "תכנית גלעדי" ואחרים, במסגרת קבוצות מחקר קיימות באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר הציבוריים (מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים).

עקרונות התכנית:

 

1. המדענים שייבחרו לתכנית יועסקו במסלול חוקרים הנהוג באוניברסיטה העברית בדרגות חוקר נלווה, חוקר נלווה בכיר וחוקר עמית (המקבילות לדרגות מרצה, מרצה-בכיר ופרופסור-חבר שבמסלול האקדמי הרגיל).

2. הליכי המינויים וההעלאות יעשו כמפורט בתקנון שאושר ע"י הוועדה המתמדת.

3. תנאי ההעסקה ושכרם של המדענים יהיו כמקובל במסלול חוקרים. הביטוח הפנסיוני יהיה במבטחים (או קרן צוברת אחרת). לאוניברסיטה לא תהיה כל מחויבות פנסיונית כלפי המועסקים בתכנית קמ"ע.

4. תכנית קמ"ע תמומן ע"י משרד הקליטה, ות"ת והמדען הקולט באוניברסיטה. סכום ההשתתפות של המדען הקולט ייקבע ע"י ות"ת ויתעדכן מפעם לפעם (כ- 18,300 ש"ח במחירי 2009). הערה: מימון זה (השתתפות הממשלה וות"ת) יימשך גם במקרה שמדען יתמנה במסלול האקדמי הרגיל, כל עוד תימשך תכנית קמ"ע.

5. המינוי הראשון של כל מדען יהיה לשלוש שנים והוא יתחדש מידי שלוש שנים.

6. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להפסיק העסקתו של מדען בתכנית קמ"ע, כדלקמן:

א. הפסקת מימון-אם יופסק מימון המשרד לקליטת העלייה.
ב. מטעמי גיל- התכנית מחייבת פרישה בתום השנה האקדמית בה הגיע המדען לגיל הפרישה הנהוג במוסד (באוניברסיטה העברית גיל הפרישה מתכנית קמ"ע הוא 68). הפסקה זו תהיה אוטומטית.
ג. מטעמי צמצום הפעילות המחקרית ביחידה או בקבוצת המחקר הקולטת - אם קבוצת המחקר אליה שייך המדען תפסיק את פעילותה, או אם החוקר הקולט פורש לפנסיה, ייעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא ישא פרי, אפשר יהיה להפסיק את מינויו. הודעה על הפסקת העבודה צריכה להינתן בהודעה מראש כמקובל לגבי מסלול חוקרים.
ד. מטעמי תפקוד לקוי של המדען - במקרה זה יש לקיים הליך אקדמי, ולמסור למדען הודעה מראש כמקובל (האמור כאן אינו חל על עבירה משמעתית - זו תטופל עפ"י תקנון משמעת סגל אקדמי).

7. מדען שעבר פרוצדורה אקדמית ונבחר לתכנית קמ"ע יהיה רשאי לעבור מקבוצת מחקר אחת לאחרת באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר ולהעביר עימו את מימון המשרד לקליטת העלייה וות"ת, ובתנאי שקיימת הסכמה לכך מצד המוסדות המעסיקים. במקרים בהם לא תהיה הסכמה יועלה הנושא לברור בוועדה מיוחדת שתמונה ע"י משרד הקליטה.

8. תנאי מוקדם למועמדות לתכנית קמ"ע הוא מימוש סיוע של שנתיים ב"תכנית גלעדי". אם המוסד מעוניין להגיש מועמד/ת לתכנית קמ"ע, יש לפתוח בפרוצדורה האקדמית במהלכה של השנה השנייה.
כל שינוי מעקרונות התכנית כמפורט לעיל יעשה אך ורק באישור המשרד לקליטת עלייה.

- קישור לתקנון תכנית קמ"ע- פרק י"ג.

- לחץ כאן להדפסת טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען.