חובת קיום שימוע

חובת קיום שימוע - סגל אקדמי

 

חובת קיום שימוע במסלול האקדמי הרגיל במקרים של הפסקת עבודה, מעוגנת בפרק כ"ה בתקנון מינויים והעלאות של מסלול זה.

 מעוגנת בתקנונים האקדמיים השונים גם חובת קיום שימוע במקרה של הפסקת עבודה היזומה ע"י היחידה, במסלולים האקדמיים הבאים:

מסלול מקביל

מסלול עובדי הוראה

מסלול נלווה

מסלול קליני (גם למי שאינם עובדי האוניברסיטה )

מסלול חוקרים

מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

 

יש לקיים הליך שימוע גם אם הסיבה להפסקת העבודה אינה נובעת מסיבות אקדמיות אלא מסיבות אחרות, כמו במקרה של חוסר תקציב.

 מטרת השימוע הוא ליידע את המורה לגבי הכוונה להפסיק את עבודתו, למסור לו את הסיבות לכך ולאפשר לו להגיב ולהציג את נקודת ראותו.

 השימוע צריך להתקיים עפ"י הכללים הבאים:

א.  יש להודיע למורה בכתב ומראש על השימוע תוך פירוט הסיבות לו.

ב.  הנוכחים בשימוע הם המוסמכים לקבל החלטה על הפסקת עבודתו של המורה (הדיקן, ראש היחידה, יו"ר הוועדה הנוגעת), המורה עצמו וכן מלווה מטעמו, אם הוא מעונין בכך. אם המלווה הוא עורך דין יש להודיע ללשכה המשפטית על מנת שעו"ד מטעם האוניברסיטה ישתתף בשימוע.

 ג. יש להבהיר למורה את הסיבות לסיום ההעסקה ולמסור לו מסמכים רלוונטיים.

 ד. יש לתת למורה להציג את טיעוניו בכתב, אם הוא מבקש זאת.

 ה. יש לדאוג לרישום פרוטוקול, וכן לאפשר למורה אם הוא חפץ בכך, להוסיף נימוקים בכתב תוך שבוע ימים.

  ו. השימוע צריך להתקיים באווירה נינוחה ורגועה.

  ז. לאחר סיום ישיבת השימוע, צריך להתקיים דיון ענייני של בעל הסמכות (בעל תפקיד או ועדה), בהתאם לתקנון, תוך שקילת הנסיבות מחדש.

  ח. השימוע אינו הליך פורמלי בלבד שמקויים כדי לצאת ידי חובה, אלא הליך אמיתי שיש לקיים בתום לב ובנפש חפצה. החלטה תתקבל לאחר שנשקלו טענותיו של העובד.

  ט. במקרים מסוימים ניתן לקיים שימוע בכתב בהסכמת המורה. במקרה כזה יש להיוועץ בלשכה המשפטית.

  י. בכל שאלה יש לפנות למשנה המינהלי לרקטור והמזכיר האקדמי או ללשכה המשפטית.