הרשמה לבתר דוקטורט

הרישום נעשה ביחידות בפקולטות/ בתי הספר.

רשאי להגיש מועמדות מי שעומד בתנאים שלהלן:

  • בעל דוקטור  (PhD, MD, DMD or MD Vet)ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • מי שלא חלפו יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות. למשתלמות פוסט-דוקטורט, לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.
  • מי שקיבלו הסכמה של איש סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה של ההשתלמות הבתר-דוקטורלית      הנחיות כיצד למצוא מנחה.