הוועדה המתמדת של הסינט

  מן החוקה

הרכב הוועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסוימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכול בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.

  הוועדה המתמדת מתכנסת מידי שבועיים במשך השנה ובמרבית חודשי הקיץ. סדר היום של הישיבה נקבע על-ידי הרקטור. יו"ר אגודת הסטודנטים רשאי לבקש להציג את עמדת האגודה בישיבה. לנושאים הנוגעים לסטודנטים מוזמן דיקן הסטודנטים. חברי הסינט רשאים לעיין בפרוטוקול המתמדת למעט בנספחים האישיים.

הרכב הוועדה:

 א. הוועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור. 

ב. חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

 הרכב פרסונלי בתש"ף:

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ' ברטה לבבי סיוון - סגנית רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

דיקני הפקולטות ובתי הספר:

פרופ' מונא חורי- כסאברי- עבודה סוציאלית

פרופ' בני חפץ- חקלאות, מזון וסביבה

פרופ'  צבי וינר - מינהל עסקים

פרופ' מיכאל סיגל- מדעי רוח

פרופ' דינה בן יהודה- רפואה

פרופ' ג'אי פינברג- מדעי טבע

פרופ' אהרון פלמון- רפואת שיניים

פרופ' דפנה לוינסון זמיר- משפטים

פרופ' תמיר שפר- מדעי החברה

פרופ'  נעם ניסן- הנדסה ומדעי המחשב

 

נציגי הסינט:

פרופ' גילי דרורי- חברה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- טבע

 

משקיפים:

פרופ' אורון שגריר, סגן נשיא לבינלאומיות

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

גב' שי פודולר, יו"ר אגודת הסטודנטים

גב' מירית סתיו מבורך, המזכיר האקדמי

גב' יוכי משה, רכזת הוועדה

נושאים בהם דנה הוועדה המתמדת:

· הניהול השוטף אקדמי של האוניברסיטה.

· דיון בכל תקנון אקדמי, לפני הבאתו לסינט, בנושאים כמו – מינויים והעלאות, משמעת, תלמידים, קבלה, נוהלי בחירות, גופים אקדמיים, סקרי הוראה, מלגות, ענייני סגל אקדמי אחרים ועוד.

· דיון בתכניות לימוד חדשות ואישורן.

· אישור הקמתם של מרכזי מחקר ואישור מינוי של בעלי תפקידים במרכזים.

· אישור של איוש ועדות אקדמיות למיניהן.

· אישור איושם של קתדרות ודוכנים.

· אישור בקשות אישיות מיוחדות של סגל אקדמי.