בחירת נושאי משרות

סעיף 59 (פרק ז') לתקנון הכללי של האוניברסיטה עוסק בנוהל בחירתם, סמכויותיהם, משך כהונתם והפסקת הכהונה של נושאי המשרות המרכזיים באוניברסיטה, ביניהם, הנשיא, הרקטור, סגני הרקטור, הדיקנים, סגני הדיקנים וראשי יחידות אקדמיות.