עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

ינואר 15, 2017

כ"ו כסלו תשע"ז ‏26/12/2016

אל: חברי הסגל האקדמי

שלום רב,

חבר סגל אקדמי, המועסק באוניברסיטה במשרה מלאה, יראה את האוניברסיטה כמקום עיסוקו העקרי, יקדיש את מלוא זמנו לעבודתו באוניברסיטה וישהה בה במהלך ימי העבודה, כולל הזמן שהוא עוסק במחקר.

חבר סגל יימנע מעיסוקים נוספים העלולים לפגוע בחובותיו כלפי האוניברסיטה, או לפחות יגבילם, כך שלא יפגעו בחובותיו כלפי האוניברסיטה.

"עבודה נוספת" מוגדרת בתקנון כ"כל עבודה מחוץ לאוניברסיטה ו/או עיסוק (בעסק) ו/או כהונה ו/או מחוייבות ו/או מתן שירות לגורם אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט פעילות אקדמית בעלת אופי ארעי או מזדמן"

אבקש להדגיש כי עבודת מחקר המתבצעת במכוני מחקר חיצוניים או בכל מוסד או ארגון מחוץ לכתלי האוניברסיטה מהווה עבודה נוספת ויש לבקש בגינה אישור. גם עבודה במכון "מגיד" כמוה כעבודה מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן לאשר עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  • העבודה הנוספת מחוץ לאוניברסיטה אינה פוגעת בחובות הוראה ו/או המחקר של חבר הסגל האקדמי באוניברסיטה.
  • העבודה הנוספת אינה מפחיתה מיכולתו או מנכונותו של חבר הסגל לבצע את תפקידיו באוניברסיטה.
  • יישמרו האינטרסים של האוניברסיטה בכל הנוגע לשמה, למעמדה ולזכויותיה.
  • אין בעבודה הנוספת ניגוד עניינים עם תפקידו של חבר הסגל או עם מטרות או פעולות האוניברסיטה.
  • נכסי האוניברסיטה (לרבות קניינים רוחניים) ו/או עובדיה ו/או מתקניה ו/או ציודה לא ישמשו לצרכי העבודה הנוספת.

חבר סגל אינו רשאי לעסוק בכל מוסד להשכלה בעבודות המפורטות להלן:

  • עבודה בתפקיד ניהולי אקדמי, או פעילות ארגונית או מנהלית.
  • פעולה אחרת שיש בה פגיעה באינטרסים של האוניברסיטה.
  • גיוס משאבים למוסדות השכלה אחרים, במישרין או בעקיפין.
  • לא תאושר עבודה נוספת במוסד להשכלה בהיקף העולה על חצי משרה ובכל מקרה לא יותר מ- 4 שעות הוראה שבועיות. במסגרות אחרות עד 8 שעות עבודה בשבוע אשר ניתן לפצלן לכל היותר על פני שני ימי עבודה.

הפרה של כללי העסקה נוספת הינה עבירת משמעת. 

בקשה לאישור עבודה נוספת על פי התקנון, תיעשה על גבי הטופס המתאים ותועבר להמלצת ראש היחידה ואישור הדיקן והרקטור. לתקנון המלא .

 בברכה,

עירית מגורה לוי

המזכיר האקדמי