תקנונים
 

תקנון ועדות מורים-תלמידים


 
 1.  ועדות מורים-תלמידים תפעלנה בכל מסגרות ההוראה - חוגים / מכונים/  בתי ספר / פקולטות  
 (להלן
  היחידות).

 

 2.  סמכויות

   א. הוועדות תדונה בכל השאלות הקשורות בלימודים ביחידות. הצעותיהן  והמלצותיהן תובאנה בפני
       הרשות 
הנוגעת בדבר.

   ב. הצעה של רוב דעות של המורים ורוב דעות של התלמידים בוועדה  המשותפת תיחשב
       כהמלצת 
הוועדה. במקרה של חילוקי דעות בתוך הוועדה יסוכמו  הדעות השונות ויועברו לרשות
       המתאימה 
תוך פירוט הדעות השונות.

   ג. הוועדה רשאית לדון מחדש בכל הצעה שלה שנדחתה על ידי הרשות  המתאימה.

 

 3.  הרכב ודרכי עבודה

   א. באחריות ראש היחידה להקים ולכנס את הוועדה בתוך 5 שבועות מפתיחת שנה"ל.

   ב. הוועדה תתכנס לפחות פעם אחת בכל סמסטר.

   ג. הוועדה תנהל פרוטוקול מפגישותיה. עותק מהפרוטוקול יועבר לראש  היחידה ולדיקן הסטודנטים.

   ד. מספר החברים בוועדה, דרכי בחירת התלמידים על ידי חבריהם, מינוי נציגי המורים, סדרי
       העבודה 
בוועדות, תקופת המינוי, נושאי הדיון, דרכי הפרסום של עבודת הוועדה - ייקבעו בכל 
       יחידה על פי 
צרכיה ואופייה המיוחד.

   ה. תקנון היחידות יובא לאישור כנספח לתקנון זה.

 

 4.  דיקן הסטודנטים יטפל בהפעלת הוועדות למורים ותלמידים .

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem