תקנונים
 

נוהל למניעת הטרדה מינית


                                                                                        אפריל 2012

הטרדה מינית
 
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין ועבירת משמעת.
הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה.
 
מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; החוק מתייחס לכל האפשרויות האלה באופן שווה.
על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:

(1) סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא מסרבת לקיים איתו יחסי מין, או לא נענית לחיזוריו.

(2) מעשה מגונה. לדוגמה: אדם הנוגע באדם אחר לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניו, בלא הסכמתו.

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. אולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלה:

א) ניצול של יחסי מרות בעבודה - לדוגמה: מנהל המחזר אחר סגניתו כאשר היא אינה מעוניינת בכך, או כאשר הסכמתה ניתנת מתוך חשש לפגיעה בה.

ב) ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך, טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל - לדוגמה: מרצה שמפנה הצעות בעלות אופי מיני לתלמיד

(4) התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. לדוגמה: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו. אולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו בפסקה (3) לעיל.

(5) התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו. לדוגמה: קריאות גנאי לאדם בשל היותו הומוסקסואל.
 
אי הסכמה
 
ככלל אדם צריך להראות שאין הוא מסכים למעשה של הטרדה מינית; אי הסכמה מתבטאת במילים או בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.
אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלה:

א. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

ב. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו.

ג. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות לאדם המתמקדות במיניותו תוך ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד.

ד. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות לאדם המתמקדות במיניותו תוך ניצול יחסי מרות בלימודים של תלמיד או סטודנט במוסד להשכלה לבוגרים.

ה. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות לאדם המתמקדות במיניותו תוך ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי - של המטופל במטפל.

ו. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות לאדם - תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 

מה אינו הטרדה?
 

למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד יוותר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם.
חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה אמיתית, כבוד הדדי ורצון חופשי, לא מהווים הטרדה מינית.

נוהל איסור קיום יחסים אינטימיים
על מנת להבטיח סביבת לימודים הולמת, החליט סינט האוניברסיטה לקבוע כללים ברורים לעניין קשרים אינטימיים בין חברי סגל לבין תלמידים, גם כאשר אין מדובר בהטרדה מינית.
להלן הנוהל שנקבע בעקבות החלטת הסינט:

1. קיום יחסים אינטימיים, לרבות קיום יחסי מין בהסכמה, בין זמניים ובין נמשכים, בין מורה לתלמיד/ה בזמן שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות אקדמיים מהווה ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי, יוצר אווירה לימודית וקהילתית בלתי הולמים, ועלול להוביל לניצול מרות. לפיכך, על מורה להימנע מכל יחסים אינטימיים עם תלמיד/ה כל עוד מתקיימים ביניהם קשרי סמכות אקדמיים.

2. נוצרו יחסים אינטימיים כאמור, על המורה לנתק לאלתר כל קשרי סמכות עם התלמיד/ה או לדווח לאלתר לגורם האקדמי הממונה עליו/ה על קיומם של יחסים אינטימיים בינו/ה לבין התלמיד/ה, כדי שהלה יפעל לניתוק קשרי הסמכות ביניהם, בין השאר על-ידי מציאת קורס חליפי לתלמיד/ה, על-ידי החלפת מנחה, על-ידי העברת בחינה או עבודה לבדיקתו והערכתו של מורה אחר, או בכל דרך אחרת, כל זאת תוך הקפדה על מניעת פגיעה בתלמיד/ה.

3. "קשרי סמכות אקדמיים" כוללים, בין השאר, הוראה ישירה (השתתפות בקורס המועבר על-ידי המורה / בתרגיל / במעבדה, הנחייה בעבודות); הענקת מלגות או הטבות אחרות; חברות בוועדות של היחידה, הפקולטה או האוניברסיטה בהן נידונים ענייני התלמיד/ה, ונטילת חלק בכל פעולה שיש בה הכרעה כלשהי לגבי התלמיד/ה.
הפרת הוראת סעיף 1 לעיל מהווה עבירת משמעת.

מהי התנכלות?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית לרבות בתלונה או בתביעה שהוגשו בעקבות הטרדה מינית. דוגמאות למעשים המתבצעים במסגרת יחסי עבודה ולימודים המהווים התנכלות:

(1) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או במועמד לעבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית. אולם לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד.
 
דוגמאות: ממונה המונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעתו החד פעמית למגע מיני; מרצה המונע קבלת מלגה מתלמידה לאור סירובה להיעתר לחיזור.

(2) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או במועמד לעבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על ההתנכלות או ההטרדה המינית כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית בשל התנכלות כאמור.

(3) מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או במועמד לעבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות או הטרדה מינית כאמור בסעיף זה.
לדוגמה: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר, המעביד או הממונה מסרבים לקדם אותה בשל כך.

(4) הגנת תלונת שווא / תביעת שווא במשפט על התנכלות כאמור בפסקה (2) או (3) - יוכלו המעביד והממונה לטעון להגנתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה או תלונה הוגשו על סמך פרטים שאינם נכונים.

תקנון האוניברסיטה העברית למניעת הטרדה מינית
 
1. מטרה:
מטרת תקנון זה - להבטיח כי האוניברסיטה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים, שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר חל על בני שני המינים.
 
 
2. הגדרות:
 
"הטרדה מינית"כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.
"התנכלות" כהגדרתה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

"ממונה" כל עובד או אדם מטעם האוניברסיטה הממונה על עובד אחר.

"מסגרת פעילות האוניברסיטה" כל אחד מאלה:

1. פעילות הנעשית בשטח האוניברסיטה או במתקניה;

2. כל מקום בו מתנהלת פעילות מטעם האוניברסיטה;

3. תוך כדי עבודה או לימודים באוניברסיטה;

4. בכל מקום שהוא תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או לימודים.

"נילון" מי שביום האירוע הינו עובד אקדמי, עובד מנהלי, לרבות עובד של קבלן כח אדם או קבלן שירותים או תלמיד והוגשה נגדו תלונה בגין הטרדה מינית ו/או התנכלות.
"נפגע" אדם הטוען כי בוצעה כלפיו הטרדה מינית ו/או התנכלות, כמשמעותן בחוק במסגרת פעילות האוניברסיטה.

"נציב" / "נציב תלונות" נציב התלונות לענייני הטרדה מינית.

"עובד" עובד אקדמי או עובד מינהלי.

"עובד אקדמי" מי שביום האירוע התקיימו בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד ומעביד, והוא מונה עפ"י אחד המסלולים האקדמיים של האוניברסיטה, לרבות מי שפרש לגמלאות וממשיך בפעילות באוניברסיטה.

"עובד מינהלי"מי שביום האירוע התקיימו בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד ומעביד ואינו עובד אקדמי, לרבות עובד קבלן כח-אדם וקבלן שירותים.

"קובל/ תובע" הקובל או התובע עפ"י תקנוני המשמעת החלים על תלמידי האוניברסיטה ועובדי האוניברסיטה, לפי העניין.

"תלמיד" מי שביום האירוע נמנה עם אחד מאלה:

1. נרשם ללימודים באוניברסיטה ונתקבל על ידה כתלמיד, לרבות בתכניות לימוד מיוחדות והמדור ללימודי חוץ, וזאת מעת הגשת בקשת הרשמה לאוניברסיטה וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשת הלימודים.
2. הגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, או שטרם התקבל, מעת הגשת מועמדותו ועד קבלת הודעת הדחייה או הקבלה.
3. סיים את לימודיו אך טרם קיבל תעודה.
"תקנון המשמעת"תקנון המשמעת החל על הנילון לפי השתייכותו.
 
"רשויות המשמעת" כפי שהן מוגדרות בכל אחד מתקנוני המשמעת.
3. מינוי נציב תלונות:

נציב התלונות ימונה ע"י נשיא האוניברסיטה לתקופה של 3 שנים. ככל שניתן ימנה הנשיא אישה לתפקיד זה.

3.1 נציב התלונות יהיה עובד קבוע של האוניברסיטה.

3.2 הנציב, בהתייעצות עם נשיא האוניברסיטה, ימנה עובד שישמש סגן נציב התלונות, לתקופת מינוי חופפת לזו של הנציב. הנציב יוכל למנות יותר מסגן אחד.

3.3 לסגן הנציב יהיו סמכויות כפי שיועברו לו על ידי הנציב, למעט סמכויות שיפוט לפי סעיף 8.4 לתקנון.
 
 
4. תפקידי הנציב:

4.1 לקבל כל תלונה ולברר אותה.

4.2 לטפל בתלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית או התנכלות, במסגרת פעילות האוניברסיטה.
4.3 להעביר את התלונה לגורם המתאים באוניברסיטה, אם מצא לכך בסיס מתאים.

4.4 להורות על נקיטת סעדי ביניים כאמור בסעיף 10 לנוהל זה.

4.5 להפנות את הנפגע, במידת הצורך, לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר.

4.6 לייעץ בנושא מניעת תופעות של הטרדה מינית באוניברסיטה והטיפול בהן.

4.7 ליזום פעילויות הסברה לרבות הפצת התקנון, כאמור בסעיף 12 לנוהל זה, בשיתוף עם אגף משאבי אנוש ודיקנט הסטודנטים.
 
5. אחריות בעלי תפקידים:

5.1 אגף משאבי אנוש אחראי ליזום פעולות חינוך והסברה, לרבות ימי עיון והפצת מידע בנושא הטרדה מינית בקרב עובדי האוניברסיטה.
5.2 דיקן הסטודנטים אחראי ליזום פעולות חינוך והסברה, לרבות ימי עיון והפצת מידע בנושא הטרדה מינית בקרב הסטודנטים באוניברסיטה.
5.3. ראשי אגפים, דיקנים מנהלי מחלקות ומנהלי רשות אחראים לרענן מדי פעם נוהל זה בקרב חברי הסגל, העובדים והסטודנטים ביחידתם ולדאוג להפצתו, בהתאם להוראות אגף משאבי אנוש.
5.4 ממונים אחראים לדווח לנציב הקבילות על כל מקרה של חשד לביצוע עבירות הטרדה מינית ו/או התנכלות.
 
6. הגשת התלונה:

6.1 כל ממונה אשר נודע לו על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות חייב לדווח על כך לנציב הקבילות (להלן: "תלונה").
6.2 תלונה תוגש בכתב או בעל-פה. הוגשה התלונה בעל-פה, ירשום נציב הקבילות את תוכנה. מגיש התלונה יתבקש לחתום על הרישום, כדי לאשר את תוכנו והנציב ימסור לו העתק מהרישום החתום.
התלונה תכלול, בין היתר ובמידת האפשר, את שמות המעורבים בעניין, תיאור מעשי ההטרדה (כולל תאריכים ומקומות) ושמות העדים.
6.3 הנציב יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק וכן יודיע למתלונן כי הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית וכי באפשרותו, ללא קשר להליך המשמעתי, להגיש תלונה במשטרה ו/או תביעה אזרחית.
 
7. חקירת התלונה:

7.1 הנציב, אשר דווח לו על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות, יפתח בהליכי חקירת התלונה.
7.2 במהלך חקירת התלונה יזמן הנציב את הנילון, יביא בפניו את פרטי התלונה ויבקש את תגובתו. הנציב ירשום את תוכנה של תגובת הנילון, והנילון יאשרה בחתימת ידו.
7.3 כל גורם אוניברסיטאי חייב להמציא לנציב על פי דרישתו כל מסמך ו/או מידע הנדרש על ידו לצורך בירור התלונה.
7.4 הנציב יקיים את החקירה ביעילות וללא דיחוי עד להשלמתה.
7.5 במהלך החקירה תישמר, עד כמה שניתן, פרטיותם של כל המעורבים בעניין.
7.6 הנציב רשאי להסתייע בכל גורם באוניברסיטה לרבות שירותי הייעוץ לסטודנטים והיועץ המשפטי לצורך בירור התלונה. לפני קבלת החלטה להעביר את התלונה להליך משמעתי יתייעץ הנציב עם הקובל/תובע הנוגע בדבר וישמע את עמדתו.
 
8. סמכויות הנציב:

בתום החקירה יחליט הנציב לנהוג באחת הדרכים המפורטות בסעיף זה.

8.1 לגנוז את התלונה:

8.1.1 מקום שהנציב סבור שאין ממש בתלונה, יגנוז את התלונה. כל החלטה בדבר גניזת התלונה תימסר למתלונן ולנילון בכתב.

8.1.2 סבר הנציב כי התלונה הוגשה שלא בתום לב, רשאי הוא להמליץ על העמדתו לדין משמעתי של המתלונן.

8.1.3 במקרה שביקש המתלונן או הנפגע לחזור בו מתלונתו, רשאי הנציב להורות על גניזת התלונה, אך אינו חייב לעשות כן.

8.1.4 על החלטתו של הנציב לגנוז את התלונה רשאים המתלונן או הנפגע לערער תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על-כך. הערעור יידון על-ידי המנכ"ל אם מדובר בנילון שהוא עובד מינהלי או על-ידי הרקטור אם מדובר בנילון שהוא עובד אקדמי או סטודנט.

8.2 הליך משמעתי: להעביר את הטיפול בתלונה להליך משמעתי על פי תקנון המשמעת הרלוונטי, לאחר התייעצות עם תובע המשמעת הרלוונטי.

8.3 גישור:

8.3.1 להציע לנפגע ולנילון הליך של גישור.

8.3.2 הליך הגישור אינו מונע נקיטת הליך משמעתי במקרים המתאימים.

8.4 דיון אצל הנציב:

8.4.1 הנציב מוסמך לדון בתלונה במקרה בו הנילון הסכים בכתב לדיון בפני הנציב, והנציב סבור שנסיבות המקרה מאפשרות בירור וקיום הליך הוגן ביעילות בפניו, ומן הראוי לעשות זאת.

8.4.2 דיון בתלונה בפני הנציב יערך ללא נוכחות עו"ד.

8.4.3 הדיון בפני הנציב יערך בנוכחות המתלונן והנילון. בפתח הדיון יוודא הנציב כי הנילון אכן הביע הסכמה בכתב לקיום הדיון בדרך זו. הנציב יאפשר למתלונן להשמיע את דבריו, יאפשר לנילון להתייחס לדבריו, ישמע עדים ככל שימצא לנכון, ויתן את הכרעתו וגזר דינו במקרה של הרשעה. ההליך יתקיים בהתאם להוראות תקנון המשמעת החל על הנילון, בשינויים המחויבים.

8.4.4 הרשיע הנציב את הנילון יהיה רשאי לגזור עליו את העונשים הבאים:

8.4.4.1 עובד אקדמי - כל עונש המנוי בתקנון המשמעת של הסגל האקדמי, למעט פיטורין, הורדה בדרגה, פסילה משירות, והפסקת שירות.

8.4.4.2 עובד מנהלי - כל עונש המנוי בתקנון המשמעת של העובדים המנהליים למעט פיטורין.

8.4.4.3 סטודנט - כל עונש המנוי בתקנון המשמעת של הסטודנטים הנמצא בסמכות הדיקן לפי תקנון המשמעת.

8.4.5 לפני קיום דיון כאמור, ידווח הנציב ללשכה המשפטית כי הוא עומד לקיים דיון. הלשכה המשפטית תיידע את היועץ המשפטי לממשלה לפני עריכת הדיון בהתאם להוראות סעיפים 268-272 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

8.4.6 בכל שלב עד למתן החלטת הנציב, מוסמך הנציב להעביר את הדיון להליך משמעתי.

8.4.7 החלטת הנציב ניתנת לערעור בפני ערכאת הערעור הקבוע בתקנון המשמעת החל על הנילון.

8.5.המלצות לגורמי האוניברסיטה: הנציב רשאי להמליץ בפני נציג האוניברסיטה המוסמך, לפי העניין, על מתן הוראות למעורבים במקרה, על נקיטת צעדים כדי למנוע הישנות המקרה או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן או לנפגע.
 
9. הליך משמעתי:

9.1 הוחלט על העברת הטיפול להליך משמעתי יעביר הנציב לרשויות המשמעת:

9.1.1 התלונה ונספחיה (אם הוגשה בכתב) ואם הוגשה בעל-פה - תמצית התלונה.

9.1.2 תגובתו של הנילון.

9.1.3 פרטי העדויות, ככל שנגבו.

9.1.4 פירוט של אמצעי הביניים שננקטו, אם ננקטו.

9.1.5 כל מידע רלוונטי נוסף.

9.2 ועדת המשמעת הדנה בעבירות ההטרדה מינית ו/או התנכלות תהיה מורכבת במידת האפשר באופן שיתן ייצוג למינם של הנילון והנפגע גם יחד. הדיון יערך בדלתיים סגורות.
 
10. סעדי ביניים:

10.1 הנציב, בתיאום עם הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, מוסמך להמליץ על נקיטת סעדי ביניים שמטרתם להביא להפרדה בין הנילון לנפגע, באופן שתינתן הגנה לנפגע ולא יפגעו יחסי העבודה ו/או הלימודים באוניברסיטה.
הנציב רשאי להמליץ בין היתר על השעיית הנילון מעבודתו או העברתו לתפקיד אחר או ליחידה אחרת - כשמדובר בעובד, או השעיה מלימודים - כשמדובר בסטודנט או על איסור על הנילון להיכנס למתקני האוניברסיטה, לרבות מעונות הסטודנטים, או לחלק מהם אם לפי שיקול דעת הנציב סעדים אלו דרושים על מנת למנוע פגיעה בנפגע או לשם השגת מטרותיו של ההליך המשמעתי.

10.2 סמכות הנציב להורות על סעדי ביניים משתרעת על התקופה שממועד הגשת התלונה ועד לפתיחת ההליך המשמעתי או גניזת התלונה.
לפני נקיטת סעדי ביניים אלה יתן הנציב לנילון הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 
11. זכויות נפגע:

11.1 נפגע רשאי להיות נוכח בדיונים המשמעתיים הנוגעים בעניינו, לרבות בדיון בפני הנציב.

11.2 הקובל/התובע יעדכנו את הנפגע בשלבי הטיפול בהליך המשמעתי, ויאפשרו לו להביע את עמדתו לפני הליכי פשרה ככל שיעשו, אך אינם מחוייבים לקבלם.
12. פעילות הסברה:
12.1האוניברסיטה תקיים פעילות הסברה, לרבות ימי עיון והפצת מידע בנושא הטיפול בתופעת ההטרדה המינית והדרכים למניעתה, באמצעות האגף למשאבי אנוש בכל הנוגע לעובדים, וע"י דיקנט הסטודנטים בכל הנוגע לתלמידים,ובתיאום עם הנציב

12.2 דיקן הסטודנטים בשיתוף עם הנציב יפרסם באתר האינטרנט ובקמפוסים במודעות ובפרסומות לסטודנטים את זהותם של הנציב וסגניו ודרכי הפניה אליהם, ויביא לידיעת הממונים, העובדים והתלמידים את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות ואת חובות המעביד עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית.

12.3 הנציב ידאג שתקנון זה יופץ על ידי האוניברסיטה באמצעות סמנכ"ל משאבי אנוש לכל עובדי האוניברסיטה; באמצעות דיקן הסטודנטים לסטודנטים; ובאמצעות ראש אגף מינהל - לקבלני השירותים.
13. שמירה על סודיות:

האוניברסיטה תכבד את פרטיותם של המתלוננים, הנפגעים והנילונים ככל האפשר, בשים לב לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין.
 
14. דיווח ושמירת מסמכים:

הנציב יאסוף וירכז נתונים על תלונות שהגיעו אליו במסגרת עבודתו ויכין דו"ח שנתי אשר יוגש לנשיא האוניברסיטה, לרקטור ולמנכ"ל, בדבר היקף תופעת ההטרדה המינית וההתנכלות באוניברסיטה.
הדו"ח השנתי יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה ללא פרטים מזהים.
חומר החקירה שבידי נציב התלונות, יישמר כפי שנשמרים פסקי דין של בתי הדין המשמעתיים.
 
15. הליכים על פי תקנון זה לא יובאו במניין תקופת ההתיישנות על פי תקנוני המשמעת השונים.

16. תקנון זה בא להוסיף על הוראות כל חוק או תקנון אוניברסיטאי ולא לגרוע מהם.

17. לתקנון זה מצורפים הסבר ודוגמאות של התנהגות המהווה הטרדה מינית, מתוך "התקנון לדוגמא" אשר פורסם בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח-1998.

נציבת תלונות לענייני הטרדה מינית:
פרופ' גייל אוסלנדר
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
טלפון: 02-5881804, פקס 02-5812738
 
סגני נציבת הטרדה מינית:
קמפוס הר הצופים:
גב' סוזי זליגמן, דיקן משנה סטודנטים
קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה
טלפון: 02-5882355, פקס 02-5812738
דוא"ל: susies@savion.huji.ac.il
 
קמפוס עין כרם:
ד"ר רונית הראל, דיקן משנה הפקולטה לרפואה
דיקנט הפקולטה לרפואה, חדר 107
טלפון: 02-6758008, פקס 02-6416015
דוא"ל: ronith@savion.huji.ac.il
 
פרופ' לילי אנגלסטר, הפקולטה לרפואה
מחלקה לנוירוביולוגיה רפואית
המכון למחקר רפואי - ישראל-קנדה
בנין 3, קומה 6, חדר 30- בית הספר לרפואה
טלפון: 02-6758450, פקס 02-6757451
דוא"ל: lilia@ekmd.huji.ac.il
 
קריית אדמונד י. ספרא בגבעת רם:

גב' זהר מרקוביץ, מנהלת אדמיניסטרטיבית
בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
בניין רוס קומת כניסה חדר 51,
טלפון: 02-5494613, פקס 02-5494605
דוא"ל: zoharm@huji.ac.il
 
קמפוס רחובות:

פרופ' יאפ ואן ריין, החוג למדעי החיים
בניין בעלי חיים, קומת קרקע חדר 5, הפקולטה לחקלאות
טלפון: 08-9489302, פקס 08-9489024
דוא"ל: vanrijn@agri.huji.ac.il
 
גב' צילה אביעד, המחלקה למדעי קרקע ומים
בנין לובל, קומה 2, חדר 43, הפקולטה לחקלאות
טלפון: 08-9489855
דוא"ל: aviad@agri.huji.ac.il
 
שירותי הייעוץ לסטודנט:

בניין 10, מעונות מאירסדורף, הר הצופים, טל. 02-5882685

המרכז לסיוע לנפגעי תקיפה מינית 1202
ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) 1201
נעמ"ת לשכה משפטית
ירושלים 02-5610608
רחובות 08-9475744
המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem