הוועדה המתמדת של הסינט

  מן החוקה

הרכב הוועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסוימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכול בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.

  הוועדה המתמדת מתכנסת מידי שבועיים במשך השנה ובמרבית חודשי הקיץ. סדר היום של הישיבה נקבע על-ידי הרקטור. יו"ר אגודת הסטודנטים רשאי לבקש להציג את עמדת האגודה בישיבה. לנושאים הנוגעים לסטודנטים מוזמן דיקן הסטודנטים. חברי הסינט רשאים לעיין בפרוטוקול המתמדת למעט בנספחים האישיים.

 לסמכויות הוועדה המתמדת והרכב תקנוני של חברי הוועדה מן התקנון לחץ כאן) - סעיף 42.

 

 הרכב פרסונלי בתשע"ז:

פרופ' אשר כהן- רקטור, יו"ר

פרופ' מנחם בן ששון- נשיא

פרופ' אורון שגריר- סגן הרקטור

פרופ' אסף פרידלר- סגן הרקטור

 

דיקני הפקולטות ובתי הספר:

פרופ' מימי אייזנשטדט- עבודה סוציאלית

פרופ' שמוליק וולף- חקלאות, מזון וסביבה

פרופ'  צבי וינר - מינהל עסקים

פרופ' דרור ורמן- מדעי רוח

פרופ' דוד ליכטשטיין- רפואה

פרופ' ג'אי פינברג- מדעי טבע

פרופ' אהרון פלמון- רפואת שיניים

פרופ' מיכאיל קרייני- משפטים

פרופ' תמיר שפר- מדעי החברה

 

נציגי הסינט:

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר- משפטים

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' דורון שטיינברג- רפואת שיניים

 

נושאים בהם דנה הוועדה המתמדת:

· הניהול השוטף אקדמי של האוניברסיטה.

· דיון בכל תקנון אקדמי, לפני הבאתו לסינט, בנושאים כמו – מינויים והעלאות, משמעת, תלמידים, קבלה, נוהלי בחירות, גופים אקדמיים, סקרי הוראה, מלגות, ענייני סגל אקדמי אחרים ועוד.

· דיון בתכניות לימוד חדשות ואישורן.

· אישור הקמתם של מרכזי מחקר ואישור מינוי של בעלי תפקידים במרכזים.

· אישור של איוש ועדות אקדמיות למיניהן.

· אישור איושם של קתדרות ודוכנים.

· אישור בקשות אישיות מיוחדות של סגל אקדמי.