הודעות
 

הודעות לסגל אקדמי


פסק הדין של בית הדין המשמעתי בעניין פרופ' אייל בן ארי

24/02/2011

פסק הדין בקובץ המצורף.

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem